Skip to main content

La gestió de les bonificacions de la formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

La gestió de les bonificacions de la formació

La COVID-19 ens va fer canviar i modificar molts aspectes personals i laborals, i això també ha afectat als plans de formació de les empreses.

El Ministeri de Treball i Economia Social, amb l’objectiu de facilitar la continuïtat dels plans de formació de les empreses, va emetre una Resolució en data, 15 d’abril de 2020, amb “medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”. D’aquestes mesures, destacaven l’escurçament dels terminis de comunicació de les accions formatives i la incorporació de la formació virtual, entesa com aquella impartida de manera telemàtica i sincrònica, dins les opcions metodològiques per a la realització de formació bonificable.

Resolució del passat 9 de desembre de 2021, publicada en el BOE del 24 de desembre

Aquestes mesures extraordinàries es van prorrogar durant l’any 2021, i amb la Resolució del passat 9 de desembre de 2021, publicada en el BOE del 24 de desembre, queden novament prorrogades per aquelles accions formatives que es programin durant el 2022, amb càrrec al crèdit de formació del què disposen les empreses durant l’exercici. Com a novetat, s’estenen als Permisos Individuals de Formació (PIF) que es sol·licitin durant l’exercici 2022.

Close Menu