Què és la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat de serveis compromesa amb el desenvolupament econòmic de la demarcació que té com a finalitat oferir informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses a nivell local, nacional i internacional. Com a òrgan consultiu de l’Administració, la Cambra de Terrassa es va constituir el 29 de juny de 1886: va ser la primera a constituir-se a Catalunya i la tercera a Espanya.

Òrgans de govern

El Ple és el màxim òrgan de govern i de representació de la Cambra, i està format per 39 membres que representen els diferents sectors de l’activitat econòmica de la demarcació de Terrassa, distribuïts d’acord a la importància econòmica de cada sector. El Ple adopta els acords principals per a la vida de la Cambra i fixa les grans línies de l’acció corporativa.

El Comitè Executiu de la Cambra actua com a òrgan de govern permanent de gestió i administració de la Cambra, i es responsabilitza de la direcció institucional de l’entitat.

L’organització de la Cambra contempla la formació de Comissions consultives formades per empresaris i representants del món econòmic. La seva finalitat és promoure estudis i projectes de defensa dels interessos dels empresaris, fer aportacions que afavoreixin el desenvolupament estratègic de la demarcació i ajudar a la Cambra a posicionar-se en aquells temes d’actualitat empresarial. Actualment, hi ha formades les Comissions de Comerç i Turisme, Economia i Finançament, Infraestructures i Mobilitat, Internacionalització Empresarial i Nova Indústria i Sostenibilitat.

Normativa cameral

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una corporació de dret públic constituïda l’any 1886 i regulada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002 de 27 de juny de cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya.

Llei Bàsica

Llei Catalana

Alhora, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa es regeix per un Reglament de Règim Interior:

Reglament Règim Interior

Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

G. Cat. Descripció Empresa Representant
1 Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA Marià Galí i Segués
2 Extracció i producció de metalls, productes metàl·lics, maquinària i equips
2.1 Extractives, metal·lúrgia i productes metàl·lics Lamp, SA Ferran Cusidó i Codina
Metalúrgica Sanz, SA Gemma Sanz i Sansa
2.2 Construcció de maquinària Telstar Technologies, SLU Emili Pablos i Prunera
2.3 Elèctric i electrònic Circutor, SA Carles Pons i González
3 Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat Ductel, SA Josep Codinas i Giner
4 Indústries de paper, arts gràfiques i suports enregistrats Orbital Graphics, SL David Chaler i Corbella
5 Indústria química, cautxú i plàstiques Color i Diseño de Compuestos, SL Agustí Calvo i Gimeno
Galloplast, SL Joan Galí i Reyes
Tenycol, SA Meritxell Valero i Marcet
6 Materials de transport Fico-Triad, SA Ignasi Castelló i Escudé
7 Fusta, suro i altres manufactureres Embamat EU, SL Esteve Amat i Escalera
8 Indústries d’alimentació, begudes i tabac Arcadie España, SL Feliciano Arnau i Bueno
9 Construcció
9.1 Preparació de terrenys, edificació, obra civil, acabats d’obres i altres serveis auxiliars. Construcciones Baldó, SA Josep Baldó i Caba
Construcciones Quera, SA Marcel Quera i Comas
Constructor d’Obres Francesc Segura, SL Francesc Segura i Buisan
9.2 Instal·lacions i muntatges Seteci, SL Juan José López i Garcia
10 Comerç i reparacions
10.1 Comerç a l’engròs i intermediaris, i venda, manteniment i reparació de vehicles de motor Talleres Gibraltar, SL Miguel Méndez i Vargas
10.2 Comerç al detall; llevat vehicles de motor i altres reparacions Pasteleria París, SL Mario Monzó i Martínez
Sánchez Medina, Antonio Antonio Sánchez i Medina
11 Hoteleria Barcelonesa de Bares, SA Josep Vall i Royuela
Llombart Aguado, SL Montserrat Aguado i Rosique
12 Transports, emmagatzematge i comunicacions Transportes Daví, SA Josep Daví i Casas
13  Mediació financera Caixa d’Estalvis de Terrassa Ramon Flo i Besora
14 Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials
14.1 Activitats immobiliàries Finques Masachs, SL Pere Masachs i Biarnés
14.2 Lloguer Bancsabadell Renting, SL Carlos Espinosa i Mirabet
14.3 Activitats informàtiques, recerca i desenvolupament, altres activitats Sispro, SL Amadeu Mestre i Soler
Vilardell Assessors, SL Maria Vilardell i Borràs
15 Altres serveis destinats a la venda
15.1 Educació, activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, activitats de sanejament públic i serveis personals Acondicionamiento Tarrasense Jordi Rodríguez i Ripollès
Global International Hotels Business, SA Irene Ruiz i Hurtado
Montcau la Mola, SL Josep Abad i Pous
15.2 Activitats recreatives, culturals, esportives Estetibel, SL Josep Cernuda i Canelles
Organitzacions empresarials CECOT Miquel Font i Roca
Eliseu Vila i Vila
Jordi Vilar i Alarcón
Lluís Ridao i Martín

Comité executiu

President: Marià Galí i Segués
Vicepresident segon: Carles Pons i González
Vicepresident tercer: Josep Abad i Pous
Tresorera: Maria Vilardell i Borràs
Vocal: David Chaler i Corbella
Vocal: Ferran Cusidó i Codina
Vocal: Josep Daví i Casas
Vocal: Ramon Flo i Besora
Vocal: Pere Masachs i Biarnés
Vocal: Isidre Raventós i Juan
Vocal: Gemma Sanz i Sansa
Director Gerent: Josep Prats i Llopart
Secretària General: Marta Torrents i Fenoy

La demarcació

La Demarcacio - Cambra Terrassa