Skip to main content

Què és la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat de serveis compromesa amb el desenvolupament econòmic de la demarcació que té com a finalitat oferir informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses a nivell local, nacional i internacional. Com a òrgan consultiu de l’Administració, la Cambra de Terrassa es va constituir el 29 de juny de 1886: va ser la primera a constituir-se a Catalunya i la tercera a Espanya.

Òrgans de govern

El Ple és el màxim òrgan de govern i de representació de la Cambra, i està format per 45 membres que representen els diferents sectors de l’activitat econòmica de la demarcació de Terrassa, distribuïts d’acord a la importància econòmica de cada sector. El Ple adopta els acords principals per a la vida de la Cambra i fixa les grans línies de l’acció corporativa.

El Comitè Executiu de la Cambra actua com a òrgan de govern permanent de gestió i administració de la Cambra, i es responsabilitza de la direcció institucional de l’entitat.

L’organització de la Cambra contempla la formació de Comissions consultives formades per empresaris i representants del món econòmic. La seva finalitat és promoure estudis i projectes de defensa dels interessos dels empresaris, fer aportacions que afavoreixin el desenvolupament estratègic de la demarcació i ajudar a la Cambra a posicionar-se en aquells temes d’actualitat empresarial. Actualment, hi ha formades les Comissions de Comerç i Turisme, Economia i Finançament, Infraestructures i Mobilitat, Internacionalització Empresarial i Nova Indústria i Sostenibilitat.

Normativa cameral

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una corporació de dret públic constituïda l’any 1886 i regulada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002 de 27 de juny de cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya.

Llei Bàsica

Llei Catalana

Alhora, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa es regeix per:

Reglament Règim Interior

Codi de Bones Pràctiques

Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

G. Cat. Descripció Empresa Representant
1 Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua. Extracció i producció metalls, productes metàl·lics, maquinària i equips HERCAL DIGGERS, SL
HORMICON, SA
VAK KIMSA, SA
 • Miguel Ángel Pérez Peñalva
 • Juan Ignacio Navarro Villanueva
 • Anna Torredeflot i Barrufet
2 Indústries: tèxtils, confecció, cuir i calçat, paper, arts gràfiques i suports enregistrats MALLTEX, SA
 •  Anna Bosch Torres
3 Indústria química, cautxú i plàstiques. BIDONS EGARA, SL
PROQUIMAC PFC, SA
VYTRUS BIOTECH, SA
 • Joaquim López Vila
 • Marta Galí Reyes
 • Albert Jané Font
4 Materials de transport. Fusta, suro i altres manufactures FICO-TRIAD, SA
 • Ignasi Castelló Escudé
5 Indústries de l’alimentació, begudes i tabac PASTISART, SA
 • Fanny Novell Ramos
6 Construcció MARCOVE INDUSTRIAL, SLU
TALLERES LOAM E HIJOS, SL
 • Olga Velasco Prospero
 • Juan José López Garcia
7 Comerç i reparacions
7.1 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes MOTOS BORDOY, SA
 • Montserrat Clemente Alcázar
7.2 Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes AUXICOLOR, SL
TOP-CABLE, SA
 • Jordi Malgosa Torrent
 • Xavier Roquet Cirera
7.3 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes i Reparació d’ordinadors, d’efectes personals i efectes domèstics FERRETERIA INDUSTRIAL A. ESQUERDA, SL
PETROLIS INDEPENDENTS
S. CASAMITJANA, SL
 • Jaume Esquerda Margarit
 • Jordi Roset Chaler
 • Oriol Casamitjana Marcet
8 Hoteleria PRATCORONA MARTINEZ, POL
SABADELL ART, SL
 • Pol Pratcorona Martinez
 • Robert Navarro Llunell
9 Transports, emmagatzematge i comunicacions SANDI TRUCK, SL
 • Antonio Martínez Mendez
10 Mediació financera HOYA MUÑOZ CORREDURIA SEGUROS, SL
 • Francisco José Hoya Muñoz
11 Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials
11.1 Activitats immobiliàries, lloguer i serveis a edificis i activitats de jardineria MASACHS NAUS INDUSTRIALS, SL
XAVAL MUSEUM, SA
 • Pere Masachs Biarnés
 • Ramon Talamàs Jofresa
11.2 Serveis tècnics, tecnològics, científics i de recerca ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
COMPLIANCE CONSULTING AND ENGINEERING SERVICES, SL
GFT IT CONSULTING, SLU
 • Joan Franquesa Cabanas
 • Jaume Vallet Xicoy
 • Joan Torras Ripoll
11.3 Serveis de publicitat, activitats jurídiques i comptables, i d’ocupació GEOCREA CULTURA, SL
SOLSONA ASSESSORS, SLP
 • Albert Gusi Las
 • Enrique López Modrego
11.4 Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses ADVANCED ALGORITHMS, SL
CHATU TECH, SL
 • Andrés Torregrosa i Mejias
 • Ignasi Cairó i Molins
12 Altres serveis destinats a la venda
12.1 Activitats sanitàries, serveis socials i activitats de sanejament POLICLINICA TRETON, SL
 • Joan López i Sánchez
12.2 Activitats audiovisuals, artístiques, creatives, culturals, recreatives i esportives FUNDACION CULTURAL PRIVADA CAIXA DE TERRASSA
 • Anna Coll i Estrada
12.3 Educació ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE
 • Jordi Rodriguez i Ripollès
12.4 Altres activitats de serveis personals ANÀLISI QUÍMICA INAL, SLPU
CONEIX PROJECT MANAGEMENT, SL
 • Eduard Royo i Vellvé
 • Miquel Delclòs i Salo
Organitzacions empresarials CECOT
 • Ignasi Cusidó Codina
 • Antonio Palet Pérez
 • Xavier Linares Ferrer
 • Paula Espinar Gil
 • Alba Cabello Coronado
Empreses de major aportació voluntària CIRCUTOR, S.A.
EUROFRAGANCE, S.L.U.
SERAFI INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, S.A.
FOLGAROLAS TEXTIL SA
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.
 • Núria Comellas Cabeza
 • Santiago Sabatés i Mas
 • Jaime Gázquez Moya
 • Mireia Cazador Casas
 • Emili Pablos i Prunera

Comitè executiu

President: Ramon Talamàs i Jofresa
Vicepresident primer: Emili Pablos i Prunera
Vicepresident segon: Juan Ignacio Navarro i Villanueva
Vicepresident tercer: Jordi Rodríguez i Ripollès
Tresorer: Francisco José Hoya i Muñoz
Vocal: Oriol Casamitjana i Marcet
Vocal: Mireia Cazador i Casas
Vocal: Montserrat Clemente i Alcázar
Vocal: Marta Galí i Reyes
Vocal: Jaume Gázquez i Moya
Vocal: Joaquim López i Vila
Vocal: Andrés Torregrosa i Mejias
Director Gerent: Josep Prats i Llopart
Secretària General: Susanna Patiño i Rivera

La demarcació

Close Menu