Procés electoral

Per Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la qual es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, i d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 4/2017, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres, el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat ha declarat obert el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació a partir del dia 2 d’octubre de 2017.

1. Exposició del cens electoral

(Període: del dia 17 d’octubre fins al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos)

Informació sobre l’exposició del cens electoral

Consulta del cens electoral (termini exhaurit)

2. Lliurament del cens electoral

Lliurament de dades del cens electoral als aspirants a ser proclamats candidats

Normativa

Formulari de sol·licitud del cens

3. Convocatòria d’Eleccions

RESOLUCIÓ EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Normativa

4. Models normalitzats

D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, es posa a la seva disposició els següents documents:

  • Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)   
  • Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial  
  • Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació  

5. Calendari electoral

A efectes informatius, i amb prevalença de la normativa, el calendari electoral és el que a continuació es detalla:

Presentació de candidatures:

– Del 12 de febrer de 2019 al 25 de febrer de 2019 (ambdós inclosos):
Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

– Del 9 de maig de 2019 al 15 de maig de 2019 (ambdós inclosos):
Presentació de candidatures d’empreses de major aportació. Si no es produís contesa electoral, aquest calendari pot tenir variacions.

Proclamació dels candidats i candidates:

Per sufragi dels electors i les electores (30 vocalies)

Atenent l’article 13.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, la proclamació dels candidats i les candidates s’ha efectuat per la Junta Electoral número 2, en data 15 de març de 2019.

Candidats proclamats i candidatures declarades electes

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (5 vocalies)

Atenent l’article 17.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, la Junta Electoral número 2, en data 15 de març de 2019, ha proclamat i declarat electa la llista única presentada per l’organització empresarial.

Candidatura proclamada i declarada electa -organització empresarial

Votacions:

1. Eleccions per sufragi de les persones electores:
Es celebraran votacions únicament en els grups i categories per sufragi dels electors amb contesa electoral, amb el següent calendari:

  • Votacions electròniques

Del 2 de maig de 2019, a les 9:00 hores al 7 de maig de 2019, a les 9.00 h.:

Tenen a la seva disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el seu dret a vot de manera electrònica.

  • Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra (C/. Blasco de Garay, nº 29-49, de Terrassa)

8 de maig de 2019, de les 10.00 h. a les 18.00 h.

2. Votació de les persones candidates a proposta de les organitzacions empresarials:
5 de juny de 2019, de les 10.00 h. a les 14.00 h.

3. Votació de les empreses candidates de major aportació voluntària:
5 de juny de 2019, de les 10.00 h. a les 14.00 h.


Altra informació de suport

Normativa d’aplicació

La normativa vigent i, per tant, d’aplicació en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Terrassa, és la següent:

Normativa

Informació eleccions: Secretaria General
93 733 98 30
Carrer Blasco de Garay, nº 29-49, 08224
Terrassa (Barcelona)