Procés electoral

Per Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la qual es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, i d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 4/2017, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres, el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat ha declarat obert el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació a partir del dia 2 d’octubre de 2017.

Composició final del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per al mandat 2019-2023

Composició Ple mandat 2019-2023

Nota de premsa

Infografia

1. Exposició del cens electoral

(Període: del dia 17 d’octubre fins al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos)

Informació sobre l’exposició del cens electoral

Consulta del cens electoral (termini exhaurit)

2. Lliurament del cens electoral

Lliurament de dades del cens electoral als aspirants a ser proclamats candidats

Normativa

Formulari de sol·licitud del cens

3. Convocatòria d’Eleccions

RESOLUCIÓ EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Normativa

4. Models normalitzats

D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, es posa a la seva disposició els següents documents:

  • Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)   
  • Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial  
  • Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació  

5. Calendari electoral

A efectes informatius, i amb prevalença de la normativa, el calendari electoral és el que a continuació es detalla:

Presentació de candidatures:

– Del 12 de febrer de 2019 al 25 de febrer de 2019 (ambdós inclosos):
Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

– Del 9 de maig de 2019 al 15 de maig de 2019 (ambdós inclosos):
Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

Procediment

Proclamació dels candidats i candidates:

Per sufragi dels electors i les electores (30 vocalies)

Atenent l’article 13.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, la proclamació dels candidats i les candidates s’ha efectuat per la Junta Electoral número 2, en data 15 de març de 2019.

Candidats proclamats i candidatures declarades electes

Desistiments de candidatures (30)

Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (5 vocalies)

Atenent l’article 17.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, la Junta Electoral número 2, en data 15 de març de 2019, ha proclamat i declarat electa la llista única presentada per l’organització empresarial.

Candidatura proclamada i declarada electa -organització empresarial

Nomenament d’interventors i d’interventores

Sol·licitud de credencial de nomenament dels interventors i de les interventores per a les votacions per sufragi dels electors i de les electores:

Per sufragi dels electors i les electores

D’acord amb l’article 27.1 del Decret 175/2018, els candidats i candidates proclamats podran designar una persona interventora per cada col·legi electoral, fins a cinc dies abans de la data de la votació (data límit per designar interventors el 30 d’abril). La sol·licitud de designació d’aquestes persones es farà davant la persona titular de la Secretaria de la Cambra.

Nota: No podran ser interventores les persones candidates o qui n’ostenti la seva representació i figuri a les candidatures.

Credencial de nomenament d’interventors/es

Votacions:

ATENCIÓ: DESISTIMENTS DE CANDIDATURES

Nota informativa de la Junta Electoral Central:  AQUÍ

Consulteu els candidats i les candidates en el vostre grup i, si escau, categoria, així com la informació complementària que ens han fet arribar les candidatures proclamades. 

Consulteu la Presentació de la plataforma de vot electrònic.

1. Eleccions per sufragi de les persones electores:
Es celebraran votacions únicament en els grups i categories per sufragi dels electors amb contesa electoral, amb el següent calendari:

  • Votacions electròniques

Del 2 de maig de 2019, a les 9:00 hores al 7 de maig de 2019, a les 9.00 h.:

Tenen a la seva disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el seu dret a vot de manera electrònica.

  • Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra (C/. Blasco de Garay, nº 29-49, de Terrassa)

8 de maig de 2019, de les 10.00 h. a les 18.00 h.

Procediment

Reclamacions dels electors i electores en l’exercici del vot electrònic

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l’exercici del vot electrònic de forma remota podran formular-se davant la Junta Electoral Central a partir del dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dia de les votacions de forma presencial amb el tancament del col·legi electoral.

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l’exercici del vot electrònic de forma presencial es podran formular durant aquest mateix dia de votacions i fins el tancament dels col·legi electoral davant la mesa.

Resultats definitius de les votacions per sufragi dels electors i les electores

Resultats definitius

2. Votació de les persones candidates a proposta de les organitzacions empresarials: Llista electa
5 de juny de 2019, de les 10.00 h. a les 14.00 h.

3. Votació de les empreses candidates de major aportació voluntària (en cas de desempat):
5 de juny de 2019, de les 10.00 h. a les 14.00 h.

6. Composició final del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per al mandat 2019-2023:

Composició Ple mandat 2019-2023

 

 


Altra informació de suport

Normativa d’aplicació

La normativa vigent i, per tant, d’aplicació en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Terrassa, és la següent:

Normativa

Informació eleccions: Secretaria General
93 733 98 30
Carrer Blasco de Garay, nº 29-49, 08224
Terrassa (Barcelona)