Procés electoral

Aquest any 2023, a la Cambra de Comerç de Terrassa hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Informació general

Quina composició tindrà el Ple de la Cambra?

La nova configuració del Ple de la Cambra entrarà en vigor per les pròximes eleccions (2023) està format per 45 membres, en concret:

  • 35 membres, ja siguin persones físiques o jurídiques elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors i electores de la Cambra, classificats per grups, categories i subcategories.
  • 5 membres, elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.
  • 5 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens.
Qui podrà votar a les eleccions de la Cambra?

Poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o que tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins de la demarcació de la Cambra de Terrassa (Castellbisbal – Gallifa – Matadepera – Olesa de Montserrat – Rellinars – Rubí –  Sant Cugat del Vallès – Sant Llorenç Savall – Terrassa – Ullastrell – Vacarisses – Viladecavalls). En aquest sentit, no és necessari estar donat d’alta de cap servei de la Cambra ni estar registrat.

El cens s’estructura en Grups i Categories, i si s’escau en subcategories, segons l’activitat empresarial que es duu a terme. Els electors de cada grup i categoria i si s’escau subcategoria, elegiran els membres que els han de representar al Ple de la Cambra.

Normativa

Normativa cameral

Normativa electoral

  • Ordre ICT/1074/2021, de 30 de setembre, per la qual es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya.
  • Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya.
  • Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
  • Resolució EMT/250/2023, de 30 de gener, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Cens electoral

Informació cens electoral

Obtenció llistes del cens

De conformitat amb la Resolució EMT/250/2023, de 30 de gener, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, posem a la seva disposició un formulari de sol·licitud de petició de les llistes del cens.

Convocatòria

Presentació de candidatures

🡆 Candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores

Entre els dies 24 de maig i 7 de juny, ambdós inclosos, les candidatures han de presentar-se en suport paper a la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa.

🡆 Candidatures a proposta de les organitzacions empresarials

Entre els dies 24 de maig i 7 de juny, ambdós inclosos, les organitzacions empresarials més representatives d’acord amb l’article 16 del Decret 85/2023, de 2 de maig, hauran de presentar les candidatures en suport paper a la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa.

🡆 Candidatures de les empreses de major aportació

Entre els dies 21 i 27 de setembre, ambdós inclosos, les candidatures han de presentar-se en suport paper davant la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Utilització de sales durant el període electoral per la renovació dels òrgans de govern

La Cambra de Comerç de Terrassa posa a disposició de les persones candidates a la renovació dels òrgans de govern de la corporació, la utilització de les seves sales durant el període del procés electoral segons la política d’ús següent:

Informació eleccions:
eleccionscambra@cambraterrassa.org
 93 733 98 33

C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa (Barcelona)