Skip to main content

Política de privacitat

Política de transparència i de responsabilitat proactiva en protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, la Cambra informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web, com en els diferents àmbits de la seva activitat i les mesures de seguretat que s’apliquen al tractament de les dades personals per part de la corporació.

Contingut de la present Política de Protecció de Dades Personals

 • Responsable del tractament
 • Informació bàsica
 • Categories de dades tractades per la Cambra
 • Finalitat del tractament de les dades personals
 • Legitimació per al tractament de les dades personals
 • Conservació de la informació
 • Destinataris de les dades personals
 • Obtenció de les dades personals
 • Drets davant del tractament de dades personals
 • Tutela de les autoritats de control
 • Modificació de la present Política de Privacitat

Responsable del Tractament

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

(d’ara endavant, “La Cambra”)

Adreça: C/ Blasco de Garay, nº 29-49, 08224 – Terrassa

Telèfon: 93.733.98.33

CIF: Q0873004F

E-mail: protecciodades@cambraterrassa.org

Les dades de caràcter personal que es puguin obtenir directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de la Cambra.

Informació bàsica:

Finalitats del tractament de les seves dades

La gestió de les diferents funcions de la Cambra:

 • Funcions públiques
 • Funcions legalment atribuïdes a la Cambra
 • Prestació de serveis
 • Serveis institucionals
 • Veure més informació en la informació addicional

Legitimacions del tractament

Les diferents funcions de la Cambra tindran diverses bases legals del l del tractament:

 • Interès públic
 • Execució del contracte de prestació de serveis
 • Interès legítim
 • Consentiment de l’afectat
 • Compliment contractual en la gestió de la relació comercial amb clients i/o proveïdors
 • Compliment de les obligacions legals de la Cambra
 • Interès legítim

Destinataris

No es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar la portabilitat i la limitació o oposar-se al tractament.

Informació addicional:

Quines categories de dades tractarà la Cambra?

Les categories de dades que tractarà la Cambra són les dades identificadores i de contacte, adreça, informació comercial, dades econòmiques que ens faciliti vostè o la seva empresa, i aquella informació que es pugui generar a partir de la prestació dels nostres serveis. No es tractaran dades especialment protegides.

Amb quina finalitat tractarem i utilitzarem les seves dades personals?

A la Cambra tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Desenvolupar per part de la Cambra les funcions públiques que te atribuïdes en base a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç.
 • Remetre informació empresarial dins les funcions legalment atribuïdes a la corporació.
 • La gestió per la Cambra de la prestació de serveis destinats a empreses i la informació a propòsit dels serveis de la Cambra que poden ser del seu interès, tant si vostè és client de la Cambra com si no ho és i ens ho ha sol·licitat expressament.
 • Possibilitar la gestió de la seva candidatura respecte les ofertes de treball de la Cambra.
 • Possibilitar la correcta gestió de la relació comercial entre els clients i / o proveïdors i la Cambra.
 • Realització d’auditories i controls interns.
 • Possibilitar el compliment de les obligacions legals de la Cambra.
 • Enviament de comunicacions sobre serveis i/o activitats de la Cambra.
 • Participar en Projectes Europeus.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals del tractament de les seves dades son les següents:

 • Interès públic: En el desenvolupament de les funcions públiques atribuïdes legalment a la Cambra.
 • Execució del contracte de prestació de serveis.
 • Interès legítim: En la remissió d’informació relacionada amb la prestació dels serveis que ofereix la Cambra a les empreses que són Clients de la corporació.
 • El consentiment en el cas que no siguin clients o proveïdors de la Cambra.
 • Compliment contractual en la gestió de la relació comercial amb clients i/o proveïdors.
 • Compliment de les obligacions legals de la Cambra.

Durant quant temps conservarem la seva informació?

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps que resultin necessàries per a cada una de les finalitats a què es destina la informació.

En tot cas, durant els terminis legalment establerts, i en el cas d’informació relativa a la prestació de serveis mentre es mantingui la relació mercantil i segons la política de conservació de dades de la Cambra. Tingui en consideració que, en alguns supòsits, la legislació vigent ens obliga a conservar les seves dades a l’efecte de complir les nostres pròpies obligacions legals i administratives o durant els períodes de prescripció de diferents accions per responsabilitat. Un cop ja no necessitem la seva informació, la suprimirem dels nostres sistemes.

Respecte a la remissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals tractades es comunicaran a la Cambra per a fins administratius interns.

Amb caràcter general, no es preveu la cessió de la seva informació a tercers. No obstant les comunicacions que, al marge de les legalment establertes, es poden dur a terme, serien entre la Cambra i col·laboradors en determinats supòsits, sempre que això sigui necessari, com en el cas d’organització de cursos, actes o accions patrocinades o coordinades per tercers.

O bé que la comunicació a tercers sigui imprescindible per a la prestació dels serveis demandats com per exemple en el cas de determinades tramitacions.

Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades encarregats del tractament que proveeixen serveis a la Cambra.

Com usuari l’informem que les seves dades personals facilitades per mitjà del formulari de la pàgina web estaran ubicats en la plataforma de Vtiger (proveïdor d’e-mail marketing i eina de gestió de clients) ubicats en la Unió Europea, i a aquests efectes ho consenteix.

D’on obtenim les seves dades?

Les dades personals que tracta la Cambra han estat facilitades per vostè o l’empresa a la qual representa o treballa, en el context de la prestació d’alguns dels serveis que la Cambra li ha prestat a vostè o a la empresa que representa, o en virtut del vincle institucionals i relacionals que la Cambra efectua en les seves funcions de representacions empresarials.

Podem recopilar les seves dades personals de diferents formes, en particular a través de visites, participació en els nostres esdeveniments, a través duna relació professional o comercial  o utilitza el formularis web.

Les dades personals introduïdes en un formulari web s’enviaran a les bases de dades de la Cambra i es tractaran de forma automatitzada amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius, per fer gestions administratives internes, així com per gestionar el nostre servei d’enviament de comunicacions personalitzades adaptades al perfil de l’interessat.

Es pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. Els drets que li assisteixen per al tractament de dades personals en relació amb la Cambra s’indiquen a continuació. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a la Cambra, C/. Blasco de Garay, nº 29-49, 08224 – Terrassa o mitjançant l’adreça d’e-mail: protecciodades@cambraterrassa.org

Quins són els seus drets quan tractem la seva informació?

A continuació es defineixen els esmentats drets:

Drets

¿Què significa això?

1. Dret a ser informat

L’interessat tindrà dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre com utilitzem les seves dades personals i els seus drets.

2. Dret d’accés

Té dret a accedir a les seves dades personals. L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està duent a terme.

3. Dret a la rectificació

L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir, o bé, que es completin aquelles que fossin incompletes o inexactes.

4. Dret a la supressió

També es coneix com “el dret a ser oblidat” i, en termes senzills, li permet sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades personals quan no hi hagi un motiu per seguir utilitzant-lo, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

5. Dret a limitació al tractament

L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Té dret a “bloquejar” o suprimir l’ús posterior de les seves dades personals.

6. Dret a la portabilitat de dades

Té dret a obtenir i reutilitzar les seves dades personals per a les seves pròpies fins a diferents serveis. És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

7. Dret a oposar-se al processament

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclams. Tanmateix, té dret a oposar-se al processament amb fins de màrqueting directe.

8. Dret a retirar el consentiment

En cas que l’interessat hagi atorgat el consentiment per el tractament  de les seves dades personals, té dret a retirar-ho en qualsevol moment.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant escrit, juntament amb la seva acreditació d’identitat adreçada a C/. Blasco de Garay, nº 29-49, 08224 – Terrassa o mitjançant l’adreça d’e-mail: protecciodades@cambraterrassa.org

També podeu informar-vos a la Guia del Ciutadà editada per l’Agència Española de Protecció de dades al següent enllaç:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf

Tutela de les autoritats de control

En cas que ho cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a la Cambra, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat, C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona.

Close Menu