Skip to main content

Informe anual de govern corporatiu i informe de transparència

Els presents documents donen compliment al que es disposa en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’article 3.1. a) inclou dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions públiques.

Informe anual de govern corporatiu

Informe transparència 2022

Close Menu