Bon govern i transparència

Els presents documents donen compliment al que es disposa en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’article 3.1. a) inclou dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions públiques.

Codi de Bon govern

Informe de transparència 2018