Bon govern i transparència

Els presents documents donen compliment al que es disposa en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’article 3.1. a) inclou dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions públiques.

Codi de Bon govern: codi ètic de la Cambra

Informe de transparència 2018