Skip to main content

Assessoria i implantació dels criteris ESG

(Environmental, Social and Governance)

Aquest acrònim, −criteris ASG (Ambientals, socials i de governança) en català−, s’empra per referir-se als sistemes que adopten les empreses per promoure un comportament responsable des del punt de vista mediambiental, social i de governança empresarial.

Aquest conjunt de compliment normatiu, impulsat per les polítiques del Pacte Verd de la UE i els objectius de desenvolupament sostenibles (ODS), i l’agenda 2030 de l’ONU, interpel·la directament totes les empreses, independentment de la seva dimensió.

Tota la cadena de subministrament (on s’inclouen les pimes i microempreses) es veurà afectada pels requisits imposats per les regulacions que des de la UE van emergint.

QUÈ OFERIM DES DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA?

Volem ajudar les companyies en el seu recorregut del compliment normatiu dels requisits de sostenibilitat corporativa, oferint-los un examen concret de les necessitats de l’empresa en els àmbits que, segons la regulació europea, es veu afectada.

Així doncs i, concretament, podem acompanyar l’empresa en la implantació de totes les polítiques mediambientals, des d’un punt de vista tècnic, pràctic i regulatori:

  • Creació d’una cultura empresarial enfocada a la sostenibilitat i compliment normatiu
  • Informes de sostenibilitat corporativa
  • Accions orientades a contribuir als ODS

Pel que fa a la gestió:

  • Bones pràctiques ambientals
  • Correcta gestió i valorització de residus
  • Accions per reduir l’empremta de carboni

De la mateixa manera, podem ajudar les empreses en els processos de l’àmbit purament social, les relacions amb els treballadors i empleats, clients i l’entorn social, en general. Examinem normes laborals, de la salut, drets humans, d’inclusió i diversitat o la de seguretat, entre d’altres.

Oferim acompanyament en el camp de la governança, analitzant processos de presa de decisions i procurant la transparència, prevenció de frau, assetjament laboral, etc.

I, a més, també facilitem formació en sostenibilitat corporativa general per als caps i comandaments intermedis.

Per a més informació contacta amb:

 Carmen Tartaj |ctartaj@cambraterrassa.org

Close Menu