Skip to main content

Beneficis del marc ESG en el món empresarial: integrant la sostenibilitat i la competitivitat

 

Marianella Pereira, responsable global de processos de negoci i Cambra B&W

 

El marc ESG (Environment, Social, Governance) s’ha convertit en una eina fonamental en el món empresarial per avaluar i gestionar l’acompliment de les empreses en àrees relacionades amb el medi ambient, aspectes socials i govern corporatiu.  

En el camp ambiental, avalua l’impacte de les activitats empresarials en el medi ambient. Les empreses que gestionen eficaçment els seus riscos ambientals estan més ben posicionades per   abordar els nous reptes i adaptar-se a canvis en la legislació ambiental. La sostenibilitat ambiental impulsa la creació d’oportunitats d’innovació i eficiència operativa. 

Quant a l’aspecte social, es refereix a com una empresa gestiona les seves relacions amb els empleats, els clients, les comunitats i d’altres grups d’interès. La gestió efectiva dels riscos socials, com són les pràctiques laborals justes i la responsabilitat social corporativa, millora la reputació de l’empresa i enforteix les relacions amb les seves parts interessades. 

Per la part de govern, avalua l’estructura i l’eficàcia de les pràctiques de govern d’una empresa. Un bon govern corporatiu pot millorar la presa de decisions, la transparència i la rendició de comptes. Tot en si, augmenta la confiança dels inversors i l’estabilitat financera. 

El món és cada cop més conscient dels problemes ambientals, socials i de governança. En aquest context,  les pimes aborden reptes i canvis continus que han de ser transformats en oportunitats competitives.  

Adoptar criteris ESG pot significar una palanca que aporti millores en: 

  • la imatge, la marca i la reputació, impulsant la transparència de la comunicació 
  • el posicionament i la diferenciació per a l’accés a nous mercats 
  • l’accés a diferents mecanismes de finançament, atracció de la inversió 
  • l’eficiència i la reducció de costos operatius, així com l’enfocament a les àrees clau de l’empresa 
  • l’atracció i retenció del talent 

En l’àmbit conceptual està molt clar: les empreses mitjanes i grans, que ja han hagut de fer passos per complir l’actual normativa, ho tenen encaminat, però, tot i així, encara els falta molt.  

Les petites empreses, en canvi, s’enfronten a diverses barreres, com la falta de recursos, coneixements tècnics, un mercat altament competitiu, etc. Val la pena deixar clar que el marc ESG s’aplica a totes les empreses, però sempre a la seva mida, necessitats i context.  

El primer pas per a l’empresa és el compromís i convenciment de la integració dels criteris ESG i, el segon, implementar aquest compliment normatiu de sostenibilitat corporativa, amb l’assessorament i acompanyament en tot el procés d’entitats com la Cambra de Comerç de Terrassa.  

La integració estratègica de criteris ESG,  de pràctiques ambientals, socials i de governança impulsa una visió a llarg termini que garanteix no sols la viabilitat actual, sinó també la rellevància i prosperitat futura de l’empresa en un mercat en constant evolució. 

Close Menu