Skip to main content

Adoptar o transferir tecnologia

Jordi Rodríguez , membre del Comitè Executiu de #CambraTerrassa

L’adopció i la transferència de tecnologia són dos conceptes que, sovint, s’utilitzen indistintament, però val la pena aprofundir-hi més  per conèixer l’impacte que tenen ambdós en l’activitat econòmica.

L’exercici de revisió de literatura no és senzill.  No obstant això, d’una manera  sintètica podem considerar la transferència tecnològica com el procés de transmetre, difondre o transferir coneixement i habilitats, des d’una font cap a un receptor, amb l’objectiu de millorar la competitivitat i la productivitat d’aquest receptor…, la qual cosa no vol dir que ho aconsegueixi. La transferència tecnològica porta implícit un component de risc inherent a la innovació i, per tant, és la connivència i convivència entre les empreses i els agents de l’ecosistema d’innovació el que acabarà transformant en encert les decisions sobre què es transfereix.

Fig. 1. Esquema del procés de transferència tecnològica. Elaboració pròpia a partir de referències bibliogràfiques

D’altra banda, l’adopció tecnològica és el procés mitjançant el qual un individu o una organització es fa seva, -és a dir, rep, adopta- una nova solució tecnològica. Això inclou els perfils innovadors en primer lloc, que assumeixen riscos i tenen la suficient lucidesa i tolerància a aquests riscs; els perfils visionaris (early adopters), discrets però molt solvents a l’hora de decidir per quines tecnologies apostar; els perfils pragmàtics (early majority), més lents en el procés d’adopció i que perden així una part de competitivitat, però alhora assumeixen menys riscos; els perfils conservadors (late majority), que adopten tecnologia més tard que la mitjana del seu entorn, escèptics, perden oportunitats derivades de l’ús de tecnologies; i, finalment, els perfils pròpiament escèptics (laggars), els darrers a adoptar una tecnologia, amb les conseqüències que això comporta.

 

 

La transferència tecnològica serveix perquè el coneixement arribi a convertir-se en alguna cosa d’utilitat per a la societat, partint de l’exploració, de la incertesa o de la motivació per a resoldre un repte. Per la seva banda, l’adopció posa de manifest la utilitat real del que s’ha desenvolupat i ve expressada pel temps que passa des que una tecnologia es desenvolupa fins que el seu ús s’expandeix massivament.  Per tant, la transferència és una qüestió focalitzada en el què i el com, mentre que l’adopció ve determinada pel quan, i, al nostre entorn, podem trobar exemples molt clarificadors.

Fig. 2. Corva d’adopció tecnològica. Elaboració pròpia a partir de referències bibliogràfiques

De la mateixa manera que un SPT (segway personal transporter) i un patinet VMP (vehicle de mobilitat personal) han estat el resultat de transferir tecnològicament diferents solucions fins a arribar a desenvolupar un dispositiu que permet el transport de persones, només en un cas s’han donat les condicions per tal que s’hagi adoptat aquesta solució tecnològica (el segon ) i, a més, s’ha fet en un temps relativament curt.

Des d’un punt de vista més industrial, ens trobem en ple creixement de la corba d’adopció tecnològica quant a disciplines com la impressió 3D, la robòtica col·laborativa, els bessons digitals o la internet de les coses, alhora que es continuen desenvolupant, i per tant transferint, noves solucions tecnològiques en aquests àmbits.

 

Bibliografia de referència

Mubarak, M.F.; Petraite, M. Industry 4.0 technologies, digital trust and technological orientation: What matters in open innovation? Technol. Forecast. Soc. Chang. 2020, 161, 120332.

Silva, V.L.; Kovaleski, J.L.; Pagani, R.N. Technology transfer and human capital in the industrial 4.0 scenario: A theoretical study. Future Stud. Res. J. Trends Strateg. 2019, 11, 102–122.

Beharry, A.K.; Fai Pun, K. Contextual Analysis of Innovation Process Models toward the Fourth Industrial Revolution. West Indian J. Eng. 2020, 43, 43–54.

Pinilla, L.S.; Rodríguez, R.L.; Gandarias, N.T.; de Lacalle, L.N.L.; Farokhad, M.R. TRLs 5–7 Advanced Manufacturing Centres, Practical Model to Boost Technology Transfer in Manufacturing. Sustainability 2019, 11, 4890.

Müller, J.M. Assessing the barriers to Industry 4.0 implementation from a workers’ perspective. IFAC-PapersOnLine 2019, 52, 2189–2194.

Bozeman, B.; Rimes, H.; Youtie, J. The evolving state-of-the-art in technology transfer research: Revisiting the contingent effectiveness model. Res. Policy 2015, 44, 34–49.

Mattia Pedota; Luca Grilli; Lucia Piscitello. Technology adoption and upskilling in the wake of Industry 4.0.

Close Menu