Skip to main content

MESURES CONTRA RÚSSIA​​​

 

A partir del 30 de setembre, s’aplica l’obligació de justificar en les importacions de certs productes siderúrgics que per a la seva fabricació no s’han utilitzat materials d’acer i ferro provinents de Rússia.

Aquesta mesura obliga als importadors a obtenir dels seus proveïdors una declaració responsable en què acrediten que no han emprat materials restringits en el procés productiu dels béns o materials que subministren.

Per garantir l’aplicació de la prohibició, el mateix article estableix l’obligació que l’importador de la UE aporti proves del país d’origen dels materials de ferro i acer usats en un tercer país per a la transformació dels productes siderúrgics importats a la Unió. Per tant, la mesura afecta qualsevol origen diferent de Rússia.

Les declaracions dels proveïdors podran ser:

a) En el cas de productes semiacabats: El certificat d’assaig en fàbrica (MTC) en el qual s’estableix el nom de la instal·lació on té lloc la producció, el nom del país corresponent al número tèrmic (país de la cullera de fusió) juntament amb la classificació a nivell de subpartida (codi de sis dígits) del producte.

b) En el cas de productes acabats: El certificat de prova de fàbrica (MTC) o certificats de prova de fàbrica (MTCs), si tota la informació rellevant no es pot resumir en un sol MTC que inclogui: el nom del país i el nom de la instal·lació corresponent al número tèrmic (país de la cullera de fusió) juntament amb la classificació a nivell de subpartida (codi de sis dígits), el nom del país i el nom de la instal·lació on es duen a terme les següents operacions de transformació, segons escaigui.

Aquests documents es poden considerar prova suficient del país d’origen del ferro o de l’acer utilitzats com a materials:

Si vols ampliar la informació, contacta amb:

Daniel Gonzalez | dgonzalez@cambraterrasa.org

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org

Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

Close Menu