Skip to main content

L’IMPOST AL PLÀSTIC

 

Si res no canvia, l’1 de gener de 2023 entra en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Per tant, un nou impost especial pels envasos de plàstic no reutilitzable, serà d’aplicació per a totes les empreses que siguin subjectes passius de l’impost pel fet de complir amb alguns dels fets imposables que la Llei estableix:
“Está sujeta al impuesto la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular de productos que forman parte del ámbito objetivo”.

La base imposable i el tipus per aplicar, segons descriu la mateixa Llei serà “la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, contenida en los productos que forman parte del ámbito objetivo y el tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo”.

La principal reclamació dels empresaris és la de posposar l’entrada en vigor de la normativa, ja que consideren que no han tingut temps de poder posar en marxa tots els mecanismes per poder fer front al nou impost.

Close Menu