Skip to main content

La Cambra de Comerç de Terrassa activa dos serveis pioners en responsabilitat empresarial i medi ambient,
i Intel·ligència Competitiva i de Mercat

 

Orientaran les empreses en els reptes que suposen les noves exigències europees
en matèria mediambiental per fer front al canvi climàtic i els objectius ODS, entre altres

 

Terrassa, 17 d’octubre 2023 – La Cambra de Comerç de Terrassa ha posat en marxa dos nous serveis per donar resposta als reptes més actuals de les empreses internacionalitzades. Per una banda, el Servei d’Assessorament i Implantació de Criteris ASG de comportaments responsables en medi ambient, social i governança. I, d’altre, el Servei d’Intel·ligència Competitiva i de Mercat.

Són serveis pioners que atenen les necessitats de “compliance” o compliment de normatives als quals han de fer front, entre altres aspectes, les companyies exportadores, i posen en mans de les empreses i pimes, eines per a la presa de decisions estratègiques en el context internacional actual. Els dos serveis tenen com a destinataris qualsevol empresa, petita o mitjana.

Orientar en els informes sostenibilitat corporativa, en accions dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), o bé en el compliment normatiu de les bones pràctiques empresarials són exemples del ventall d’actuacions per a les empreses del nou Servei d’Assessoria i Implantació de Criteris ASG (ESG en anglès) que ha posat en marxa la Cambra de Comerç de Terrassa.  “El conjunt de Criteris ASG es refereix als sistemes que adopten les empreses per promoure un comportament responsable des del punt de vista mediambiental, social i de governança empresarial. Es tracta d’un component normatiu, impulsat per les polítiques del Pacte Verd de la UE i els objectius ODS i l’agenda 2030 de l’ONU, que interpel·la directament totes les empreses, independentment de la seva dimensió”, explica Marianel·la Pereira, responsable Global de Processos de Negoci de la Cambra de Comerç de Terrassa.

El servei pot acompanyar l’empresa en la implantació de les seves polítiques mediambientals des d’un punt de vista tècnic, pràctic, regulador. Així doncs, “abastem temes que van des del compliment normatiu i l’execució de les bones pràctiques ambientals, fins a la correcta gestió i valorització de residus i accions per reduir l’empremta de carboni”, explica Pereira.

El nou servei es posa en marxa coincidint amb l’entrada en vigor del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), la nova eina fiscal de la UE per combatre el canvi climàtic a Europa i que, des de l’1 d’octubre de 2023 i fins al 31 de desembre de 2025, es troba en fase de transició.

El Servei de Criteris ASG també ofereix suport en els processos de l’àmbit social com les relacions amb els treballadors i empleats, clients i l’entorn social, en general, i en el camp de la governança, analitzant processos com la presa de decisions i procurant la transparència, la prevenció de frau o l’assetjament laboral. “És un servei 360º que treballa de manera global la sostenibilitat en el seu ampli concepte: ambiental, social i econòmic/bon govern”, conclou Pereira.

Des del servei recorden que poden accedir a aquest assessorament ASG les empreses que, per motivació interna o per obligació normativa, han de posicionar-se i implantar mesures respecte de la sostenibilitat mediambiental, la responsabilitat social corporativa i governança. I també plans mediambientals, d’igualtat, whistle blowing o energètics, etc.

Presa de decisions estratègiques

“El Servei d’Intel·ligència Competitiva i de Mercat ofereix l’anàlisi i el monitoratge per tal que l’empresa disposi de totes les dades que consideri necessàries sobre les diferents àrees de negoci, de cara a la seva internacionalització”, explica Daniel González, responsable de Servei de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa. Aquest servei fa possible, a partir de la informació rellevant de l’entorn competitiu recopilada i analitzada, crear un conjunt de coneixements útils per a la presa de decisions estratègiques. L’obtenció i tractament de les dades es duu a terme amb eines avançades amb tecnologies Big Data i Intel·ligència Artificial (IA).

“El servei s’orienta en dos sentits” explica Daniel González. “D’una banda, permet crear alertes puntuals sobre l’àrea o àrees escollides (comercial, preus, productes, etc.) i, d’altra, fa possible els seguiments informatius detallats sobre oportunitats de producte en un mercat concret, diferents mercats o globalment, detectar amenaces, monitorar preus, volums d’exportació i importació, càrregues marítimes, partides aranzelàries, projectes reguladors incipients, vigilància de competidors o clients, i un llarg, etcètera”.

Decisions tàctiques

El nou servei ofereix processos d’intel·ligència tàctica, per a decisions a curt termini en les àrees de vendes, comercial o  R+D+I, per exemple. O bé, processos d’intel·ligència estratègica, més a mitjà i llarg termini, orientats al marc regulador, productes substitutius, etc. El servei permet també el seguiment informatiu i vigilància respecte de competidors, producte, clients, nous mercats, marc normatiu, oportunitats sectorials, volums d’importació, etc.

L’empresa interessada pot incloure en aquest monitoratge àrees com compres, comercial, exportació, innovació i regulació. Pel que fa al seguiment i vigilància es pot fer en un entorn general, una àrea concreta de l’empresa, en allò que estimi oportú.

Close Menu