Skip to main content

UNA NOVA ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA

Terrassa, 10 de novembre de 2020. És ja un tòpic que l’actual pandèmia, més que comportar canvis i nous hàbits en les moltes activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en una societat, els ha posat en relleu i sobretot els ha accelerat.

Siguin nous o accelerats, el cert és que ens enfrontem a nous reptes i a la vegada també disposem de noves eines tecnològiques, les quals emprades de forma eficaç poden incrementar l’eficiència de les empreses i organitzacions. Amb tot, i sense desmerèixer la seva importància, entenem que l’èxit o el fracàs de tota empresa rau en el seu equip humà, en com està estructurat i alineat, en el millor sentit del terme, amb objectius clarament definits i també amb les polítiques o estratègies establertes per intentar assolir-los, en la definició de les quals, de ben segur i per diversos canals, l’equip professional hi ha d’haver participat per conjugar quelcom sòlid i de futur.

Quan vàrem tenir l’honor d’estructurar-nos com a Comitè Executiu, ens vàrem repartir unes responsabilitats temàtiques en funció de la professió i experiència de cadascun de nosaltres. Va ser un primer pas necessari per anar conjugant la realitat de les moltes temàtiques que en el dia a dia es desenvolupen a la Cambra per atendre les més de trenta-tres mil realitats empresarials a les quals ens devem. Cerquem actuar com a equip i en la mesura del possible diluir la lògicament present i a cops necessària cultura presidencialista, arrelada en institucions com la nostra.

Tot capitalitzant tota la bona feina i les experiències acumulades en els nostres més de cent trenta anys d’història i d’una manera harmònica amb el conjunt de les tretze cambres catalanes, evitant més que mai un egocentrisme desfasat i poc eficaç, aquest Executiu està decidit a impulsar també aquelles noves activitats que entenguem necessàries per enfortir l’activitat del teixit empresarial de la nostra demarcació i ho podem fer gràcies als excel·lents professionals amb qui tenim la sort de comptar.

Els recursos, també els humans, són sempre limitats, raó per la qual, conjuntament amb alguna nova incorporació, requerim una evolució de tota l’estructura professional per possibilitar que, tot mantenint la recurrència en els serveis tradicionals i que en els darrers anys ha possibilitat un equilibri pressupostari, puguem assolir atendre aquests nous camps d’activitat.

Així, recentment, en conjunt i reforçant l’actual direcció professional, hem aprovat un nou disseny organitzatiu adoptant les més innovadores i eficients formes d’organitzar-se, potenciant el treball transversal entre diferents àmbits d’actuació, establint una estreta col·laboració entre nosaltres i l’equip professional, estructurant també noves formes de treballar i de relacionar-se amb les empreses de la demarcació.

Partim d’una bona base en gaudir d’un trenat sistema de report i seguiment informatitzat i d’un equip professional amb un coneixement gairebé únic en el nostre entorn en aspectes fonamentals que poden ajudar les nostres empreses a tirar endavant. Entenem, i ja ho hem experimentat en el marc del projecte “Que cap empresa tanqui”, que la nostra organització pot també actuar de catalitzadora del coneixement acumulat en el si de tota la realitat empresarial de manera que, evitant marcs competitius, l’experiència d’una empresa pugui servir per a una altra, seguint la metodologia del peer learning que tan bons fruits ens està donant en els programes “Plató” de formació de directius.

Aquesta nova forma organitzativa ens ha implicat repensar aspectes relacionats amb la cultura de treball dins la Cambra, potenciant decididament el treball en equip, formant un “equip d’equips” àgil, transversal i sobretot orientat al servei al teixit empresarial, adoptant una estratègia de desenvolupament incremental que, fent coincidir les diferents fases, excel·leixi en els resultats, posant el focus en les persones i fomentant la seva responsabilitat i realització professional.

Agraïm la il·lusió i l’estimació a l’entitat que traspua l’organització en les diferents activitats diàries, i, com en tota organització, les valorem com a elements imprescindibles per a l’èxit de la nostra missió, dins la qual volem destacar una necessària col·laboració amb altres entitats i les administracions públiques, evitant innecessàries duplicitats que la nostra societat no es pot permetre.

El Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa.

Descarregar la notícia

Close Menu