Skip to main content

Procés electoral de les tretze cambres de comerç de Catalunya

Obert el termini de presentació de candidatures a es eleccions dels òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Terrassa

Terrassa, 23 de maig – Demà, dia 24 de maig, s’obre el termini de presentació de candidatures a les eleccions dels membres del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa, que es prolongarà fins al 7 de juny (ambdós inclosos). Aquest termini, d’acord amb la resolució EMT/1614/2023, de la Generalitat de Catalunya, és per a les candidatures per sufragi dels electors i electores, amb representació de 35 membres al Ple de Cambra de Terrassa i per a les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials, amb representació de cinc membres al Ple. Pel que fa al termini de presentació de les candidatures de les empreses de major aportació voluntària, amb una representació de cinc membres al Ple, serà del 21 al 27 de setembre.

La presentació de les candidatures, juntament amb la documentació necessària, en suport paper (de conformitat amb el Decret 85/2023, de 2 de maig sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç), s’haurà de fer a la Secretaria General de la Cambra de Terrassa, qui ha organitzat un equip professional per assistir les persones candidates aquest tràmit. Per procurar una acurada atenció directament a les oficines de la Cambra cal sol·licitar cita. (Més info aquí).

Un cop passat el termini de presentació de candidatures, el dia 16 de juny, la persona titular de la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa presentarà a la Junta Electoral Territorial, la documentació presentada pels candidats i candidates. Serà aquest òrgan col·legiat qui, en un termini màxim de vuit dies hàbils següents al de la recepció de les candidatures presentades, proclamarà els candidats i candidates a les eleccions que se celebraran el mes de setembre. Es procedeix a la votació dels candidats en aquells casos que és superior el nombre de candidatures al de representacions assignades per grup d’activitat o categoria amb representació al plenari.

Requisits de les candidatures
Per ser candidat a membre del Ple per sufragi dels electors o electores,  sigui persona jurídica o física, cal tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea, o bé d’un estat que sigui part de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, entre altres. La persona candidata ha de tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys en l’exercici de l’activitat empresarial, formar part del cens de la Cambra, i ser elector o electora del grup, categoria i, si escau, subcategoria corresponent. Si es tracta d’una persona física, el candidat haurà de ser major d’edat. Altres requisits són estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no incórrer en les causes d’inhabilitació que preveu la legislació  de cambres. (Més info aquí).

Requisits de les organitzacions empresarials
Per la seva banda, les organitzacions empresarials intersectorials implantades a l’àmbit territorial de cada cambra, que tinguin reconeguda la condició de més representativa o alternativament les que estiguin afiliades, federades o confederades a les organitzacions empresarials més representatives amb el consentiment previ de les més representatives, poden proposar llistes de candidats i candidates,.
La llista, que haurà de ser paritària, es pot presentar de manera individual o de manera conjunta entre dues o més organitzacions empresarials. Les persones que figurin a la llista, hauran de ser persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins de la demarcació de la Cambra. (Més info aquí).

Procés electoral i votacions

El procés electoral comptarà amb quatre dies de vot electrònic en remot, del 15 al 19 de setembre, i un dia de vot electrònic presencial, el 20 de setembre (de les 10.00 a les 17.00h.), que tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç Terrassa. Aquest procés serà verificat per un auditor i per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, d’acord amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Catalunya-

Pel que fa a les votacions als representants en el Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa de les organitzacions empresarials, tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la mateixa seu de la Cambra, on estaran disponibles paperetes normalitzades per a l’exercici del vot per part dels membres escollits per sufragi dels electors i electores que hagin estat proclamats.

Close Menu