Skip to main content

Convocades les eleccions de les tretze cambres de comerç de Catalunya que se celebraran del 15 al 20 de setembre

 La Cambra de Comerç de Terrassa aborda la convocatòria per a la renovació dels òrgans de govern de l’entitat

Terrassa, 16 de maig – Ahir, dia 15 de maig, es va publicar en el DOGC núm. 8915, la resolució EMT/1614/2023, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya (de conformitat amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya). Així doncs, com indica la resolució de la Generalitat, el període de presentació de candidatures serà del 24 de maig al 7 de juny. Pel que fa a les votacions a les tretze cambres de comerç de Catalunya se celebraran entre els dies 15 i 20 de setembre. Del 15 al 19 de setembre tindran lloc les votacions electròniques en remot i el 20 de setembre se celebrarà el vot electrònic presencial a les seus de les cambres. El procés es tancarà amb la constitució dels nous plens de les cambres oficials, sorgits d’aquestes eleccions, que tindrà lloc el pròxim mes de novembre.

En relació amb la composició del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa, el nou Ple sorgit de la present convocatòria electoral estarà format per un total de 45 membres. Del total d’empreses representades al Ple de la Cambra, 35 seran designades per sufragi dels electors (cinc membres més que en les eleccions de 2019), cinc correspondran a representants d’empreses de major aportació voluntària (cinc menys que en les últimes votacions), i cinc correspondran als representants proposats per les organitzacions empresarials. La representació en cada grup i categoria respon a la naturalesa i l’evolució en els darrers anys de l’estructura empresarial i el pes de cada un dels sectors dins de la demarcació de Terrassa.
La demarcació de la Cambra de Comerç Terrassa està integrada per 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Presentació de candidatures
El termini de presentació de candidatures serà entre els dies 24 de maig i 7 de juny, ambdós inclosos. Aquest termini és per a les candidatures per sufragi dels electors i electores i també per a les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials. Per la seva banda, el termini de presentació de les candidatures a la major aportació voluntària serà del 21 al 27 de setembre.En tots els casos, la presentació de les candidatures s’hauran de lliurar juntament amb la documentació necessària en suport paper a la Secretaria General de la Cambra, qui ha organitzat un equip professional per assistir els candidats en aquest tràmit (Més info aquí)

Procés electoral i votacions
El procés electoral comptarà amb quatre dies de vot electrònic en remot, del 15 al 19 de setembre, i un dia de vot electrònic presencial, el 20 de setembre (de les 10.00 a les 17.00h.), que tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç Terrassa. Aquest procés serà verificat per un auditor i per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, d’acord amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Catalunya, que en aquesta convocatòria introdueix novetats per tal de reforçar la seguretat jurídica del les cambres i dels electors.
Pel que fa a les votacions als representants en el Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa de les organitzacions empresarials, tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la mateixa seu de la Cambra, on estaran disponibles paperetes normalitzades per a l’exercici del vot per part dels membres escollits per sufragi dels electors i electores que hagin estat proclamats.

Candidatures membres major aportació
Recordar que Reglament de Règim Interior de la Cambra de Comerç de Terrassa preveu que els candidats i candidates seran proclamats directament electes en el supòsit que hi hagi igual o menor nombre de candidats i candidates que llocs a cobrir. En cas que es presentessin més candidatures que vocalies per cobrir, es declararan electes les que hagin manifestat el compromís d’una aportació voluntària anual per ordre de major a menor compromís d’aportació. En cas d’empat, es decidirà per sorteig per la junta electoral corresponent el mateix dia de la proclamació de les candidatures.

Llei estatal de Cambres
Per la Llei estatal de Cambres aprovada en el 2014 es manté la naturalesa de les entitats camerals com a corporacions de dret públic la finalitat de les quals és la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i els serveis. També explicita la prestació de serveis com a finalitat de les institucions camerals, especialment en els àmbits estratègics de la internacionalització, competitivitat i emprenedoria i la formació, per contribuir a incrementar i consolidar la competitivitat del teixit empresarial i la creació d’ocupació.
La legislació estableix que la representativitat de les Cambres de Comerç és universal i es dirigeix al conjunt del teixit empresarial de les demarcacions territorials, si bé la sostenibilitat econòmica de les institucions camerals es basa en un sistema d’ingressos provinents de la prestació de serveis propis, així com d’aportacions de caràcter voluntari per part d’empreses o entitats.
És en aquest context que la Llei de Cambres reconeix en l’article 10 que en la composició del Ple, conjuntament amb les empreses representades al cens i elegides per sufragi lliure i directe, que representen com a mínim dos terços dels vocals del Ple, es promogui també una major representació directa de les empreses d’acord amb la seva contribució voluntària a les Cambres.

Close Menu