Skip to main content

PYME DIGITAL

El Programa Pyme Digital té com a principal objectiu impulsar la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines digitals i aprofitar les oportunitats de la digitalització.
El programa ofereix un diagnòstic assistit en TIC per avaluar el nivell de digitalització de les empreses, amb recomanacions específiques en àrees com la productivitat, el comerç electrònic i el màrqueting digital. Aquesta fase és totalment gratuïta per a l'empresa.
La segona fase ofereix ajuts per a l' implantació de les solucions recomanades, amb un import màxim finançable de 7.000 €. El cost serà prefinançat per l'empresa i posteriorment rebrà una ajuda segons el cofinançament de FEDER.

El Programa Pyme Digital s’inscriu en l’Objectiu Polític 1 “Una Europa més competitiva i intel·ligent, promocionant una transformació econòmica innovadora i intel·ligent i una connectivitat regional a les tecnologies de la informació i de les comunicacions”, Objectiu Específic OE.12 “L’aprofitament de les avantatges de la digitalització per als ciutadans, les empreses, les organitzacions de recerca i les administracions públiques” i Àmbit d’Intervenció TI0013. “Digitalització de pimes (incloent el negoci i el comerç electrònic i els processos empresarials en xarxa, els pols d’innovació digital, els laboratoris vius, els ciber emprenedors, les empreses emergents basades en TIC, el comerç electrònic entre empreses)”.

El Programa Pyme Digital té com a principal objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals clau en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per reactivar la seva activitat.

Més concretament, el Programa Pyme Digital té com a objectius principals els següents, que ajudaran a l’assoliment de l’objectiu específic abans esmentat:

 • Que les empreses facin un ús més eficient i intensiu de les TIC perquè siguin més dinàmiques en la seva operació diària, augmentin la seva productivitat, millorin la seva competitivitat, estalviïn costos mitjançant processos i eines més eficients, tinguin major capacitat d’aprofitar les oportunitats comercials a la xarxa i, en definitiva, siguin més innovadores i productives.
 • Que les empreses descobreixin noves maneres d’aportar valor als seus clients mitjançant l’ús de les TIC, creant així una avantatge competitiva sostenible en el temps.
 • Augmentar el nivell d’adopció de les TIC en les PIME, a través de tallers i programes de formació.
 • Desenvolupar accions de comunicació, difusió i foment de l’ús de solucions TIC, de comerç electrònic i de màrqueting digital que millorin la competitivitat i serveixin com a vehicle per establir noves vies de comercialització (canals i mercats).
 • Establir fòrums per millorar la capacitació i confiança en l’àmbit digital, de les PIME pel que fa a la normativa, obligacions, avantatges i oportunitats de les solucions a la núvol (Cloud Computing), del comerç electrònic i de la facturació electrònica.
 • Actuar com a aglutinador i potenciador dels beneficis de l’oferta TIC perquè aquesta arribi al teixit empresarial espanyol.
 • Desenvolupar una metodologia que ofereixi a les empreses destinatàries una sèrie de fórmules que permetin incorporar les TIC de manera sistemàtica a la seva activitat habitual.
 • Donar suport a les empreses destinatàries en la implantació de solucions TIC que millorin la seva competitivitat i productivitat.
 • Afavorir la transferència de tecnologia i coneixement des d’organismes i institucions públiques i privades a les empreses destinatàries.

Per aconseguir aquests objectius, el Programa Pyme Digital ofereix a les empreses participants un conjunt de suports basats en les seves necessitats i característiques. Aquests suports poden ser en forma de servei de diagnòstic individualitzat i/o d’ajudes per al desenvolupament dels seus plans d’implantació de solucions innovadores.

Les avantatges que el Programa Pyme Digital proporciona a les empreses participants es resumeixen a continuació:

 • Inversió mínima
 • Millora de la productivitat i de la gestió de processos
 • Posicionament de la marca
 • Millores econòmiques: estalvi de costos, reducció de càrregues, augment d’ingressos, estalvi de temps
 • Major capacitat innovadora

Contingut

El Programa Pyme Digital es caracteritza per la seva orientació cap a les demandes específiques de les PIMEs espanyoles, mitjançant el desenvolupament d’una metodologia mixta de diagnòstic, suport en el procés d’implantació de solucions i difusió del coneixement.

El programa es materialitza a través de les següents actuacions:

FASE I: DIAGNÒSTIC ASSISTIT EN TIC

Aquesta fase consisteix en l’elaboració d’un Diagnòstic Assistit, on es realitzarà una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa i de les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer la situació del nivell de competitivitat de l’empresa destinatària en el seu entorn econòmic i de mercat.

Es proporcionen unes recomanacions d’implantació de solucions pertanyents a una de les tres línies següents:

 • Eines de productivitat i gestió empresarial a la núvol.
 • Comerç Electrònic.
 • Màrqueting Digital

Com a punt final al procés de diagnòstic es proposen una sèrie de recomanacions, amb un clar enfocament cap a les oportunitats específiques de l’empresa en matèria de TIC juntament amb una explicació detallada dels projectes d’implantació recomanats.

Aquesta fase és pre finançada i cofinançada per les Cambres de Comerç.

El diagnòstic és totalment gratuït per a l’empresa.

FASE II: AJUDES PER AL PLA PERSONALITZAT I IMPLANTACIÓ (PPI).

En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, realitzen la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic. L’import màxim finançable és de 7.000 €, tot i que les implantacions poden ser de major quantitat. El cost elegible associat a la implantació dels plans d’acció serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 7.490,00 € per empresa (7.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats).

Aquest import serà pre finançat al 100% per l’empresa, qui rebrà posteriorment una ajuda, conforme al percentatge de cofinançament de FEDER definit en la convocatòria d’ajudes.

Aquesta segona fase preveu també actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats camerals (es monitoritzarà la implantació i s’acompanyarà a la PIME per facilitar l’apropiació i aprofitament del que s’ha implantat). El personal cameral realitzarà tasques tant d’execució com de coordinació de les actuacions. Aquest seguiment no té cost per a l’empresa.

El termini màxim per al desenvolupament de la fase d’ajudes és de 6 mesos.

Contacta amb Carles J. Giner: cginer@cambraterrassa.org

Close Menu