Skip to main content

Convocatòria programa Xpande digital 2023

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Xpande digital 2023

La Cámara de España desenvolupa juntament amb les Cambres de Comerç territorials, el programa Xpande Digital per ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital orientat a la seva internacionalització en un mercat exterior concret, oferint a les empreses tant l’assessorament especialitzat com les ajudes econòmiques necessàries per posar en marxa aquest pla.

El Programa Xpande Digital està cofinançat pe fons FEDER de la Unió Europea, dins del marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb aplicació a tot el territori nacional.

Què és el Programa Xpande Digital?

El Programa Xpande Digital es basa en un assessorament personalitzat a la Pime en matèria de màrqueting digital internacional, orientat a un producte / servei i país prèviament seleccionat per aquesta, així com un pressupost d’ajudes per desenvolupar el pla de màrqueting digital al mercat exterior objectiu.

El Programa s’articula en les fases següents:

Fase I d’assessorament

En la qual es fa una anàlisi detallada de l’empresa per tal de desenvolupar un informe de recomanacions i un pla d’acció en Màrqueting digital internacional.

Fase II Ajuts per a la posada en marxa del Pla d’Acció

Consisteix en un conjunt de suports destinats a enfortir el posicionament on-line de la Pime al mercat exterior objectiu i per al producte/servei seleccionat prèviament per la Pime.

A qui va dirigit el Programa?

El Programa s’adreça a petites i mitjanes empreses, segons la definició recollida a l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 , o autònom. Amb una facturació superior a 50.000€.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les comunitats de béns i les societats civils, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre. També queden exceptuades aquelles empreses que operin als sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’Annex I del Tractat Funcionament de la Unió Europea.

En el cas d’empreses que operin al sector primari, podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupin producte transformat sempre que estiguin donades d’alta a l’IAE amb activitat comercialitzadora i l’ajut s’adreci específicament a aquesta tasca comercialitzadora.

Requisits que hauran de complir les empreses per participar al programa:

Les empreses participants en les actuacions que es desenvolupin amb càrrec al Programa XPANDE DIGITAL, a més d’aquells requisits específics que es puguin establir a cada convocatòria, hauran de reunir els següents:

 • Les condicions imprescindibles per ser beneficiari del programa d’ajuts són:
 • Ser una pime, segons la definició recollida a l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf ), o autònom. Queden excloses d’aquesta convocatòria les comunitats de béns i les societats civils, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.
 • Estar donat d’alta al Cens IAE.
 • Ser una empresa industrial, comercial i/o de serveis de qualsevol secció de l’IAE, sense perjudici del ple respecte al que disposen els Reglaments o Directives comunitàries especials establerts en el marc del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Queden exceptuades aquelles empreses que operin als sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’Annex I del Tractat Funcionament de la Unió Europea.
  En el cas d’empreses que operin al sector primari, podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupin producte transformat sempre que estiguin donades d’alta a l’IAE amb activitat comercialitzadora i l’ajut s’adreci específicament a aquesta tasca comercialitzadora.
 • Tenir el domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa, de conformitat amb les dades recollides al cens.
  En cas que una empresa tingui diverses seus o centres productius, el centre destinatari i directament beneficiari del Programa ha d’estar ubicat en algun dels municipis esmentats.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No trobar-se sotmesa a cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o normativa aplicable en la matèria pròpia de la comunitat autònoma.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2, apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i d’acord amb la definició establerta a les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisi (2014/C149/01).
 • Complir la norma de minimis, segons el que disposa el Reglament UE Núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18.12.2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DO L 352 de 24.12.2013) (l’ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros o 100.000 euros en el cas de les empreses que operin al sector transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals).
 • Disposar de producte/servei propi que pugui ser comercialitzable en mercats internacionals i sobre el qual s’haurà de centrar el posicionament online internacional. En cas d’empreses de serveis, aquests s’han de prestar a l’exterior.
  Comptar, en el moment de presentar la sol·licitud, amb una pàgina web operativa pròpia que reculli de manera clara l’oferta de productes/serveis que pretén internacionalitzar.
  No s’admetran enllaços a xarxes socials ni directoris d’empreses genèrics o similars on es publicitin els productes/serveis, sinó que s’haurà de presentar un domini específic de propietat de l’empresa sol·licitant.
 • Tenir una facturació mínima anual de 50.000€.
 • Tenir decidit un mercat exterior objectiu (a nivell país) per posicionar de forma on-line aquest producte/servei. Totes les despeses s’hauran de destinar exclusivament al posicionament al mercat internacional seleccionat i editar-se sota la marca i/o nom de l’empresa espanyola. No seran elegibles, en cap cas, les accions de màrqueting digital adreçades al mercat nacional (S’haurà de tenir en compte la relació de països exclosos que inclou l’Annex I de la convocatòria).
  En els casos en què el mercat objectiu seleccionat tingui idioma oficial espanyol, únicament seran elegibles les despeses si es pot justificar clarament que el mercat destí és el seleccionat (en aquests casos, no seran elegibles els conceptes de despesa “Modificació o elaboració d’una pàgina web, microsite i/o landing page” ni “Accions d’inbound marketing”, tal com es recull a l’Annex de despeses elegibles).
 • No haver resultat beneficiària del programa Xpande Digital en convocatòries anteriors.
 • Complir la totalitat dels requisits exigits a la convocatòria del programa

Quin és l’import de l’ajut?

El pressupost màxim elegible per empresa és de 4.000 euros, que serà finançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrònica dins el termini establert: des de les 9:00 h del 19 de gener de 2023  fins les 14:00h del dia 17 de febrer.

Per a la presentació de la sol·licitud s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

Sol·liciteu més informació:

Iolanda Pujol  |   ipujol@cambraterrassa.org
Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org
Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

93 733 98 33

Close Menu