Convocatòria programa Xpande digital 2022

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Xpande digital 2022

La Cámara de España desenvolupa juntament amb les Cambres de Comerç territorials, el programa Xpande Digital per ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital orientat a la seva internacionalització en un mercat exterior concret, oferint a les empreses tant l’assessorament especialitzat com les ajudes econòmiques necessàries per posar en marxa aquest pla.

El Programa Xpande Digital està cofinançat pe fons FEDER de la Unió Europea, dins del marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb aplicació a tot el territori nacional.

Què és el Programa Xpande Digital?

El Programa Xpande Digital es basa en un assessorament personalitzat a la Pime en matèria de màrqueting digital internacional, orientat a un producte / servei i país prèviament seleccionat per aquesta, així com un pressupost d’ajudes per desenvolupar el pla de màrqueting digital al mercat exterior objectiu.

El Programa s’articula en les fases següents:

Fase I d’assessorament

En la qual es fa una anàlisi detallada de l’empresa per tal de desenvolupar un informe de recomanacions i un pla d’acció en Màrqueting digital internacional.

Fase II Ajuts per a la posada en marxa del Pla d’Acció

Consisteix en un conjunt de suports destinats a enfortir el posicionament on-line de la Pime al mercat exterior objectiu i per al producte/servei seleccionat prèviament per la Pime.

A qui va dirigit el Programa?

El Programa s’adreça a autònoms o microempreses, petites o mitjanes empreses, de qualsevol secció de l’IAE, sens perjudici del ple respecte al que disposen els Reglaments o Directives comunitàries especials establerts en el marc del Tractat de la Unió Europea. En queden excloses, en tots els casos, les empreses que operin en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, la indústria del carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren a l’Annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. En el cas d’empreses que operin al sector primari, podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupin producte transformat sempre que estiguin donades d’alta a l’IAE amb activitat comercialitzadora.

Requisits que hauran de complir les empreses per participar al programa:

Les empreses participants en les actuacions que es desenvolupin amb càrrec al Programa XPANDE DIGITAL, a més d’aquells requisits específics que es puguin establir a cada convocatòria, hauran de reunir els següents:

  • Disposar de pàgina web operativa
  • Disposar de producte/servei propi sobre el qual se centrarà el posicionament on-line internacional.
  • Tenir decidit un mercat exterior objectiu per posicionar de forma on-line aquest producte/servei.
  • Estar disposada a complir les condicions del Programa XPANDE DIGITAL
  • Ser una Pime
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • No estar sotmès a cap de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o normativa aplicable a la Comunitat Autònoma.
  • Complir la norma de mínimis que exigeix ​​la Unió Europea (Reglament UE núm. 1407/2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat UE a les ajudes de minimis).
  • No haver resultat beneficiària del programa Xpande Digital en més de 2 ocasions.

Quin és l’import de l’ajut?

El pressupost màxim elegible per empresa és de 4.000 euros, que serà finançat al 50%  pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrònica dins el termini establert: des de les 9:00 h del 9 de març de 2022 fins les 14:00 h del 31 de març de 2022. 

Per a la presentació de la sol·licitud s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

Llistat d’empreses admeses i denegades

Sol·liciteu més informació:

Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org

93 733 98 33