Skip to main content

Brexit: Gestió de la incertesa i preparació pel canvi

El teu equip d’assessors experts davant la imminent sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE).
Oferim suport íntegre a les empreses perquè entenguin l’impacte del Brexit en el seu negoci i puguin identificar i implantar aquelles mesures que els permetin continuar desenvolupant el seu negoci i créixer internacionalment

Actualment, la Unió Europea (UE) i el Regne Unit estan negociant els diferents aspectes per arribar a un acord abans de l’1 de gener de 2021 per tal d’establir, entre d’altres, les condicions duaneres. Així, doncs, les empreses que importin o exportin al Regne Unit o formin part d’una cadena de subministrament on hi hagi una empresa britànica, veuran la seva operativa modificada.

Aquest és el moment de posar en marxa els plans de contingència

Perquè les empreses estiguin preparades és fonamental elaborar plans de contingència tenint present els diversos escenaris amb l’objectiu de mitigar possibles efectes adversos del Brexit, de manera que puguin recupera l’activitat normal en un termini de temps raonable per a l’empresa.

I si no els modifico?

La no adaptació a les noves circumstàncies, podria implicar, en alguns casos o sectors, la denegació de l’accés d’aquest al mercat, pèrdua de llicències, trencament de la cadena de subministrament, la pèrdua de clients i proveïdors, trencament de les obligacions contractuals, incorrecta liquidació d’impostos, modificacions en les relacions intragrup, no emparar correctament als treballadors… situacions que poden dificultar el creixement de l’empresa.

Quins serveis t'ofereix la Cambra?

Des de la Cambra oferim suport íntegre i personalitzat a les empreses aportant les eines adequades per donar resposta als nous reptes que puguin esdevenir-se del Brexit a través dels nostres serveis de:

  • Diagnosi de la vostra situació: Avaluació dels impactes, identificació de punts clau per prendre decisió
  • Elaboració de plans de contingència: Definició de les accions de mitigació, opcions estratègiques claus, preparació per executar-les
  • Suport continuat: Monitoratge de la implantació del pla de contingència. Supervisar la situació, i si s’escau, actualització d’informació i d’accions/mesures a implantar
  • Resolució de consultes de diversa temàtica focalitzada en el Brexit (contractació, prospectiva comercial, acords comercials i política comercial, normes d’origen, aranzels i tributació, mobilitat de treballadors i altra informació rellevant)
  • Novetats informatives: Et posem al corrent de com evolucionen les negociacions entre el Regne Unit i la Unió Europea sobre el Brexit

La clau és preservar l’espai de decisió el màxim temps possible per tal d’anar planificant per endavant les accions que cal dur a terme d’acord amb les característiques i model empresarial.

Envia’ns la teva consulta

Contacta amb:

Asessorament jurídic: ajuridica@cambraterrassa.org

Iolanda Pujol, responsable de Comerç Internacional: ipujol@cambraterrassa.org

Close Menu