Skip to main content

Tractament de dades personals en el marc del Programa Oficines Accelera Pyme

Política de privacitat

Les dades personals proporcionades en el present formulari, per a rebre atenció personalitzada com a part del Programa Oficines Accelera Pyme seran tractats per Cambra d’Espanya (C/ Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid) i Cambra de Comerç de Terrassa (C/Blasco de Garay, 29-49, 08224, Terrassa) en règim de corresponsabilitat, sent aquest tractament de dades necessari per a la gestió del Programa Oficines Accelera Pyme. La finalitat d’aquest tractament és possibilitar l’execució, desenvolupament, seguiment gestió i control del Programa Oficines Accelera Pyme, així com informar-lo del desenvolupament i activitats realitzades en el marc d’aquest. Conforme les bases del Programa, les Cambres hauran de comunicar les seves dades a Red.es o altres organismes públics intervinents en la gestió de fons amb la finalitat de realitzar el seguiment, avaluació i control de la correcta assignació de fons, així com amb finalitats estadístics. Les seves dades seran conservades per un termini de 5 anys després de la finalització del Programa amb la finalitat d’atendre possibles responsabilitats derivades de la seva participació en aquest, tret que fossin aplicables altres terminis. Les Cambres podran sobre la base del seu interès legítim, verificar la informació subministrada mitjançant, per exemple, la consulta de registres públics.

En compliment del que es preveu en l’article 115 del Reglament (UE) 1303/2013 de la Comissió de 17 de desembre de 2013, les dades personals de tots els beneficiaris que siguin seleccionats, relatius a la seva identitat (denominació social, CIF i altres dades que figurin en la sol·licitud de participació en el Programa), així com nomeni de les operacions en què participi i quantitat de fons públics assignats, seran objecte de publicació en els termes previstos en el citat Reglament, per la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició, escrivint a qualsevol de les Cambres o a la Cambra de Comerç de Terrassa (protecciodades@cambraterrassa.org). Haurà d’incloure una còpia del seu document d’identitat o document oficial anàleg que li identifiqui. Si ho considera oportú, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Close Menu