Skip to main content

Procés electoral

Aquest any 2023, a la Cambra de Comerç de Terrassa hi ha eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Calendari

Preguntes freqüents

Quina composició tindrà el Ple de la Cambra?

La nova configuració del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa entrarà en vigor per les pròximes eleccions (2023) està format per 45 membres, en concret:

 • 35 membres, ja siguin persones físiques o jurídiques elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors i electores de la Cambra, classificats per grups, categories i subcategories.
 • 5 membres, elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.
 • 5 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens.

Qui pot votar?

Tenen dret a votar aquelles persones físiques o jurídiques, amb independència de llur nacionalitat, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis dins de l’àmbit territorial*, així com les que hi tenen establiments, delegacions o agències, i que figurin dins del cens electoral de la Cambra de Comerç de Terrassa.

*La demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa: Castellbisbal – Gallifa – Matadepera – Olesa de Montserrat – Rellinars – Rubí –  Sant Cugat del Vallès – Sant Llorenç Savall – Terrassa – Ullastrell – Vacarisses – Viladecavalls

Què puc votar?

La totalitat de persones electores tenen dret a escollir les 35 vocalies representatives dels sectors empresarials. Concretament, cada persona electora votarà al membre del grup i categoria que inclogui el seu epígraf, ja sigui persona física i/o jurídica.

Consulta el Grup i la Categoria

Puc votar en més d’un grup i categoria?

Les persones físiques i jurídiques que exerceixin activitats corresponents a diversos grups i categories del cens de la Cambra tenen dret a votar en cadascun d’aquests.

Puc votar en més d’una Cambra?

Les persones físiques i jurídiques que tinguin sucursal o agències en circumscripcions corresponents a l’àmbit territorial de diverses cambres tenen dret a votar en cadascuna d’aquestes. S’aplica el mateix criteri a les empreses que tenen domicili social en l’àmbit territorial d’una cambra però que desenvolupen la seva activitat en un altre.

Com puc votar?

Votació remota electrònica

Per votar durant les dates establertes serà necessari disposar d’un certificat digital qualificat de signatura electrònica.

 • Persona física – que identifiqui a la persona electora.
 • Persona jurídica – que identifiqui a la persona jurídica i al seu representant legal o persona apoderada per representar-la davant les administracions públiques.

NOVETAT! Autenticació via mòbil
La persona electora haurà d’introduir, abans d’emetre el seu vot, un número de telèfon mòbil, que es verificarà mitjançant un missatge SMS. Cal tenir en compte que un mateix número de mòbil no podrà ser usat per completar la identificació de dues o més persones físiques diferents.

LLISTAT CERTIFICATS DIGITALS
Votació presencial electrònica
 
 • Les persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la mesa electoral els hagi identificat amb el seu DNI o passaport vigent, i els hagi registrat i donat accés per votar.
 • Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica podran emetre el seu vot de forma presencial, mitjançant el seu representant, després que la mesa electoral les identifiqui, les registri i els hi doni accés per votar. Els representants de les persones jurídiques, a més del DNI o passaport vigent, hauran de presentar el poder de representació corresponent.

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Cambra són: el Ple, el Comitè Executiu i el President/a.

Ple de la Cambra

És l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra i està compost per 45 membres que es distribueixen en les següents agrupacions.

 • 35 vocalies, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la Cambra, classificades per grups i categories.
 • 5 vocalies, elegits pels membres del Ple elegits mitjançant sufragi, elegides a proposta de les organitzacions empresarials a la vegada intersectorials i territorials més representatives en l’àmbit territorial de la Cambra i que tinguin la condició legal de més representatives.
 • 5 vocalies, escollides entre les empreses de major aportació voluntària que tindran la consideració d’aportadors de la Cambra durant el mandat dels següents 4 anys. L’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de la condició de membre del Ple.

Comitè Executiu

És l’òrgan permanent de gestió, administració i de proposta de la Cambra, format per 12 membres elegits pel Ple de la Cambra:

 • President/a
 • Vicepresident/a primer/a
 • Vicepresident/a segon/a
 • Vicepresident/a tercer/a
 • Tresorer/a
 • 7 vocals

President

És un òrgan de govern de la Cambra, exerceix la representació d’aquesta i la presidència de tots els seus òrgans col·legiats, i és el responsable de l’execució dels seus acords.

Normativa

Normativa cameral

Normativa electoral

 • Ordre ICT/1074/2021, de 30 de setembre, per la qual es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya.
 • Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya.
 • Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
 • Resolució EMT/250/2023, de 30 de gener, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Cens electoral

INFORMACIÓ CENS ELECTORAL

Obtenció llistes del cens

De conformitat amb la Resolució EMT/250/2023, de 30 de gener, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, posem a la seva disposició un formulari de sol·licitud de petició de les llistes del cens.

Convocatòria

Presentació de candidatures

🡆 Candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores

Entre els dies 24 de maig i 7 de juny, ambdós inclosos, les candidatures han de presentar-se en suport paper a la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa.

🡆 Candidatures a proposta de les organitzacions empresarials

Entre els dies 24 de maig i 7 de juny, ambdós inclosos, les organitzacions empresarials més representatives d’acord amb l’article 16 del Decret 85/2023, de 2 de maig, hauran de presentar les candidatures en suport paper a la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa.

🡆 Candidatures de les empreses de major aportació

Entre els dies 21 i 27 de setembre, ambdós inclosos, les candidatures han de presentar-se en suport paper davant la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa.

De conformitat amb els articles 14 i 18 del Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya, i la Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, finalitzat el període de presentació de candidatures, es preveuen les següents fases:

 •  Exposició pública candidatures i documentació annexa – 8 de juny al 9 de juny 2023 en horari d’atenció al públic

Les candidatures i la seva documentació annexa romandran exposades a la Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa, on les podran examinar els candidats i les candidates que es trobin en contesa per la mateixa vocalia o per qui la representa, o les organitzacions empresarials que hagin proposat candidatures.

 • Al·legacions – 12 de juny al 13 de juny de 2023 (abans de les 14:00 hores)

Es podran presentar al·legacions, en suport paper, a la mateixa Secretaria de la Cambra de Comerç de Terrassa.

 • Vista i esmena defectes als candidats – 14 de juny al 15 de juny de 2023 (abans de les 14:00 hores)

Es donarà vista als candidats i les candidates de les al·legacions formulades i de les irregularitats advertides perquè manifestin el que considerin convenient i esmenin, si s’escau, els defectes en la documentació declarativa o acreditativa dels requisits previs exigits per presentar-se com a persona candidata.

Candidatures proclamades per la Junta Electoral Territorial nº 2 i desistiments

Utilització de sales durant el període electoral per la renovació dels òrgans de govern

La Cambra de Comerç de Terrassa posa a disposició de les persones candidates a la renovació dels òrgans de govern de la corporació, la utilització de les seves sales durant el període del procés electoral segons la política d’ús següent:

Informació eleccions:
eleccionscambra@cambraterrassa.org
 93 733 98 33

C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa (Barcelona)

Close Menu