Qualitat i Medi Ambient

Compromesa amb assolir la satisfacció del client i desenvolupar les activitats de manera sostenible, la Cambra disposa del sistema de gestió integrat de la Qualitat i del Medi Ambient certificat segons les ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Política del sistema integrat de gestió de la qualitat i del medi ambient

La CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA dedica la seva activitat a:

  • Millorar les perspectives de la demarcació com a zona econòmica amb identitat pròpia i projecció internacional.
  • Oferir serveis d’informació, formació i assessorament especialment en l’àmbit de la internacionalització.
  • Vetllar pels interessos generals de les empreses de la demarcació i el seu desenvolupament econòmic davant de les administracions i la societat en general.

La Cambra té com a compromisos de la seva gestió els següents:

Política que doni suport a la direcció estratègica,  de transparència informativa i de donar plena publicitat i informació de les activitats desenvolupades.

El respecte a les persones, al medi ambient i als compromisos adquirits, amb iniciativa, vocació de servei, així com les relacions amb les empreses, institucions i altres parts interessades.

Garantir la salut ocupacional del personal vetllant en tot moment de comptar amb els mecanismes de seguretat, protecció i atenció necessàries en el desenvolupament del treball diari dotant-los d’un medi i eines idònies per a l’execució del mateix.

Compliment de les exigències legals en tots els àmbits així com la conservació del medi ambient en un marc de desenvolupament sostenible.

Difusió i sensibilització de temes que puguin ocasionar un impacte mediambiental positiu en les empreses i la societat en general.

Assolir la plena satisfacció del client amb els objectius de:

  • Mantenir un alt grau d’innovació en el desenvolupament de la internacionalització, la formació i promoció de nous serveis, situant la Cambra com a referent davant la societat en les activitats d’atenció al client, prestació de serveis i protecció del medi ambient d’acord amb els valors corporatius.
  • Prevenir la contaminació ambiental, identificant, avaluant i mesurant de forma permanent els aspectes ambientals derivats de les activitats, per tal de minimitzar l’impacte que aquestes puguin ocasionar a l’entorn.

Per assolir aquests objectius, és política de la Cambra liderar i impulsar l’execució de les següents accions:

  • Establir i mantenir un Sistema de Gestió que integri la Qualitat i el Medi Ambient de manera eficient i eficaç, enfocat a la gestió de processos, incorporant el pensament basat en riscos  i orientat a la millora contínua.
  • En l’àmbit del Sistema, la determinació de la conformitat dels requeriments contractuals i normatius estarà sempre recolzada en resultats i evidències objectives.
  • Establir mètodes de seguiment i control dels aspectes ambientals, de la qualitat dels serveis prestats i les activitats desenvolupades. Establir un sistema la gestió de riscos i oportunitats, en el marc del sistema de gestió de la Cambra.
  • Assegurar que tant el personal com el conjunt de col·laboradors estan totalment familiaritzats amb els Objectius, la Política i la cultura de Qualitat i Medi Ambient de la Cambra, a través de les diferents vies de comunicació, interrelació, formació i participació que la Cambra té degudament establerts.
  • Assegurar que la present política així com els objectius son revisats amb la freqüència necessària per garantir la seva adequació a les necessitats del conjunt de les empreses, les administracions, entitats econòmiques i per la societat en general.

La present política del Sistema de Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient és pública i es troba a disposició de les parts interessades.

El Sistema Integrat de Gestió de la CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE TERRASSA es basa en els requeriments de les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14001:2015.

Josep Prats i Llopart
Director Gerent
30/10/2017

ISO 9001  ISO 14001