Skip to main content

Noves mesures flexibilitzadores en la formació programada per a les empreses (bonificada)

Reactiva el pla de formació de la teva empresa!

Arran de l’estat d’alarma decretat en el Real Decret 463/2020, del 14 de març, derivat per la Covid-19 i de la suspensió de l’activitat formativa presencial en l’àmbit educatiu, així com en l’àmbit de la formació per a l’ocupació, les formacions presencials van quedar aturades.

L’impacte que aquesta situació ha provocat en la formació per a l’ocupació ha estat enorme, així ho qualifica el Ministeri de Treball i Economia, motiu pel qual, el passat 15 d’abril va emetre una resolució mitjançant la qual, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estableix, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries respecte de la formació professional per a l’ocupació en l’àmbit professional).

Aquestes mesures tenen com a objectiu, citant textualment el document original del BOE, flexibilizar las condiciones en que ha de ejecutarse temporalmente la formación profesional para el empleo”.

A quines formacions afecten aquestes mesures?

L’àmbit d’aplicació d’aquesta resolució es circumscriu a l’àmbit de gestió estatal del SEPE en matèria de formació professional per a l’ocupació i, més concretament, en tres supòsits:

  1. Formació programada per les empreses, és a dir, el què entenem com formació bonificada.
  2. Oferta formativa per a treballadors ocupats, són aquells cursos subvencionats pel SEPE dirigits a treballadors ocupats.
  3. Oferta formativa per a treballadors en situació d’atur, per tant, aquells cursos subvencionats pel SEPE dirigits a treballadors en situació d’atur.

En aquest article, ens centrarem en el primer supòsit, tot fent un petit resum dels punts fonamentals de la resolució.

Quines són les mesures flexibilitzadores en la formació programada per les empreses (bonificada)?

  • La primera de les mesures flexibilitzadores que contempla aquesta resolució es refereix al fet que, en el cas d’aquelles formacions presencials programades per les empreses (bonificacions), que s’han vist aturades/suspeses a causa de l’estat d’alarma, es puguin reprendre a través d’aula virtual o de teleformació; així mateix, també es podran iniciar noves accions o grups formatius que no s’hagin iniciat, segons aquestes modalitats (aula virtual o teleformació).
  • La segona mesura afecta als terminis de les comunicacions d’aquestes formacions a la Fundae. Així, si fins ara les comunicacions d’inici s’havien de fer amb una antelació màxima de set dies abans de l’inici de la formació, ara les comunicacions podran realitzar-se fins a dos dies abans de l’inici d’aquesta. També queda modificada la data de comunicació de les cancel·lacions o modificacions de les dades d’una acció un grup formatiu (canvi d’horari, data d’execució, lloc de celebració), que haurà de ser comunicada màxim amb un dia d’antelació a la data prevista d’inici de la formació.

Quins requisits s’estableixen dins aquestes mesures en el cas de la formació programada per les empreses (bonificada)?

Podríem establir 3 blocs de requisits:

  1. Requisits per a les empreses beneficiàries del crèdit de formació. Per poder bonificar la formació, hauran de mantenir, almenys, la plantilla mitjana dels darrers 6 mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma, durant el període d’execució de les accions formatives sobres les quals s’hagin aplicat les mesures de canvi de modalitat a teleformació o realització de la part de la modalitat presencial mitjançant aula virtual.
  2. Requisits de l’aula virtual. Tal com es defineix a la resolució “se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono que permita lleva a cabo un proceso de conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas que participan en el aula.

Així mateix, l’aula virtual haurà de comptar amb un registre de connexions generat per l’aplicació de l’aula virtual on s’identifiquin les persones participants en l’aula, dates i temps de connexió i ha de permetre als òrgans de control poder connectar-se per a fer actuacions de seguiment i control. Aquesta informació, així com els instruments tècnics necessaris, s’hauran de facilitar als òrgans de control, tant per a les actuacions seguiment i control que es puguin fer en temps real,  com per a les que es puguin fer posteriorment.

  1. Requisit per a les entitats de formació que optin per la teleformació. En aquests casos, si les entitats no estan registrades a tal efecte, caldrà que ho facin tal com està establert en l’Odre ESS/723/2016.

Com es considera la formació mitjançant aula virtual?

A tots els efectes la formació que es faci mitjançant aula virtual es considerarà formació presencial, per la qual cosa el mòdul de costos aplicable a aquestes sessions serà el mateix que el comunicat per una acció presencial.

En definitiva, aquestes mesures suposen la possibilitat de reactivar els plans de formació de les empreses, tant pel que fa a les formacions presencials que un cop iniciades s’han vist suspeses, com per aquelles que no s’han pogut iniciar.

Des de la Cambra, posem a la vostra disposició tot el nostre coneixement i experiència en l’àmbit de formació per a poder respondre a les vostres necessitats formatives amb formacions a través d’aula virtual i també amb formacions online. Alhora, us volem oferir el nostre assessorament en els dubtes i consultes que sobre aquest tema us puguin sorgir.

Vols que t’expliquem com funciona?

Contacta amb formacio@cambraterrassa.org

 

Close Menu