Skip to main content

Nova resolució del Departament de Duanes i Impostos Especials

Document Únic Administratiu (DUA): modificacions de la Resolució de 2014

S’ha publicat la Resolució de 29 de març de 2022, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es modifica la d’11 de juliol de 2014, on es recullen les instruccions per a la formalització del document únic administratiu (DUA) (BOE-82 06/04/202).

Entre les modificacions més significatives destaquen:

Importació: inclusió del nou apartat H7 Declaració de mercaderies sense valor estimable.

Trànsit: inclusió del moviment de productes objecte de II.EE que, després de ser exportats, circulin a l’empara del règim de trànsit.

Dipòsit duaner: nova declaració de vinculació a dipòsit duaner obligatòria a partir del 9 de maig de 2022. A més del nou llenguatge, estructura i dades del missatge, destaquen dos aspectes importants:

  • la possibilitat de presentar-los abans de la presentació de la mercaderia.
  • la possibilitat de sol·licitar avalar el compliment del règim amb una garantia a nom del dipositant en comptes de la garantia del dipositari.

També cal assenyalar que aquest missatge servirà perquè els operadors de les zones franques comuniquin electrònicament les inscripcions comptables d’inclusió de mercaderia. L’ús d’aquesta comunicació és voluntari i s’ha de sol·licitar. Si s’opta per això, cal utilitzar-lo per a totes les operacions.

Garanties: se substitueix l’Apèndix I. A la nova redacció, les modificacions més importants són:

  • l’IVA no forma part de l’import de referència de les garanties globals quan aquestes garanties avalin el compliment d’un règim especial, llevat que afecti autoritzacions que involucrin més d’un estat membre o que es refereixi a operatives de risc especial.
  • la garantia per als règims esmentats pot ser aportada per un representant que actuï sota la modalitat de representació directa.

Canvi d’ubicació: inclou instruccions sobre el missatge G5 “Notificació d’arribada en cas de circulació de mercaderies a l’empara del règim de dipòsit temporal”.

Incoterms: s’actualitza l’Annex V amb els codis INCOTERMS d’acord amb la codificació publicada al Reglament d’Execució (UE) 2021/235.

Naturalesa de la transacció: s’actualitza l’annex XII amb els codis de la naturalesa de la transacció que estableix el Reglament (UE) núm. 2020/1197.

Simplificacions en els intercanvis de mercaderies de la UE amb les Illes Canàries: s’inclou l’apartat “Intercanvis comercials nacionals que es despatxin a la destinació amb la declaració d’enviaments de valor escàs (H7)”.

Claus de liquidació: s’elimina la clau A10 de drets de duanes per a productes agrícoles.

Relació de països: s’actualitza per incloure els canvis que l’Acord de Retirada del Regne Unit i el Protocol sobre Irlanda/Irlanda del Nord han produït a l’àmbit territorial de les normatives europees i certs territoris d’Itàlia.

Documents de la casella 44: l’Annex s’actualitza amb els codis aplicables.

Taric, com ha fet en d’altres ocasions, publicarà el llibre Especial DUA 2022 que contindrà la Resolució DUA consolidada a 6 d’abril de 2022. El llibre és un manual de consulta útil per a emplenar les declaracions duaneres.

Accedeix a la resolució

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres!

Daniel González
Responsable Assessoria Jurídica internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa
Tel: 937339833
e-mail: dgonzalez@cambraterrassa.org
LinkedIn

Close Menu