Skip to main content

Ja ha entrat en vigor la normativa de l’impost especial sobre el plàstic no reutilitzable

 

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, va crear, amb efectes 1 de gener de 2023, entre les mesures fiscals per a incentivar l’economia circular, l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

 

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, va crear, amb efectes 1 de gener de 2023, entre les mesures fiscals per a incentivar l’economia circular, l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables que és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització en territori espanyol d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderia.

Estan subjectes a l’impost els següents productes, tant buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies:

(i) Els envasos no reutilitzables que continguin plàstic.

(ii) Els productes plàstics semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos (reformes, làmines de termoplàstic).

(iii) Els productes de plàstic que permetin tancar, comercialitzar o presentar els envasos.

El tipus aprovat a Espanya és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat. No estaran subjectes a l’impost, entre altres, la fabricació, importació o adquisició de les pintures, les tintes, les laques i els adhesius concebuts per a ser incorporats als productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

Tampoc estarà subjecta la fabricació d’aquells productes destinats a ser enviats fora del TAI. Estaran exemptes de tributació les petites importacions o adquisicions intracomunitàries d’envasos, això és, aquelles que el pes total de les quals del plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes.

També s’estableix l’exempció de l’impost respecte a aquells productes que es destinin a prestar la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari, així com els rotllos de plàstic per a ensitjaments d’ús agrícola i ramader.

Close Menu