Skip to main content

La Cambra de Comerç de Terrassa intercedeix davant el consistori castellbisbalenc
per l’elevat increment de la factura que paguen les empreses

 

L’Ajuntament de Castellbisbal posa un topall màxim a la superfície industrial per al càlcul de les tarifes integrades al rebut de l’aigua

 

Terrassa, 4 de juny 2024.- L’Ajuntament de Castellbisbal ha comunicat a la Cambra de Comerç de Terrassa l’aplicació d’un topall màxim de superfície industrial per al càlcul de la factura de la tarifa de la prestació del servei municipal del clavegueram que paguen les empreses. Segons expressa el consistori, “s’ha detectat que en molt grans superfícies es podria donar la circumstància que es pagués en excés”.

Aquesta comunicació es produïa després de la reunió celebrada, el 28 de maig, entre l’alcaldessa de Castellbisbal, Sra. Maria Dolors Conde Domínguez, i la regidora, Anna Sardà,  amb la secretària general i el president de la Cambra de Terrassa, Sra. Susanna Patiño i el Sr. Ramon Talamàs respectivament, per tractar sobre els increments en les noves tarifes integrades al rebut de l’aigua. La nova tarifa ha suposat variacions per a les empreses que poden arribar a multiplicar per 5 els imports, en relació amb els preus de l’any 2023.  

La modificació dels topalls en superfície industrials s’ha fet aquesta mateixa setmana, i s’ha modificat l’Ordenança* de l’Ajuntament de Castellbisbal, en vigor des de principis de 2024, que regeix el preu per a la indústria resultant del càlcul del cabal i la superfície cadastral. El topall s’ha fixat en un límit màxim de 125.000 m² de superfície. Cal recordar que, en termes de VAB (valor afegit brut),  el sector industrial de Castellbisbal aporta el 69,35% del total. Castellbisbal és el segon municipi en pes industrial, després de Rubí, de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Sobre les variables per al càlcul de la factura, des de l’Ajuntament de Castellbisbal es clarifica que “les tarifes sobre el servei de clavegueram no s’han calculat exclusivament en relació amb el consum d’aigua, ja que el clavegueram s’ha de dimensionar, construir i mantenir també en funció de l’aigua de pluja recollida. En aquest sentit, en zones industrials, grans superfícies han d’aportar més, i el paràmetre triat ha estat la superfície de la parcel·la”.

Finalment, l’Ajuntament va clarificar que “s’ha vist obligat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat amb competència sobre l’abastament de l’aigua, a separar els conceptes que anteriorment s’integraven sota la denominació “cicle integral de l’aigua”: abastament d’aigua potable i servei de clavegueram”, sobre el qual no s’havia invertit en els darrers anys i que precisa d’actuacions recurrents, circumstància que ha portat a l’aprovació d’un pressupost d’1,2 milions d’euros, “que ha de ser finançat mitjançant les tarifes de Prestació Patrimonial Pública No Tributable (PPPNT) establertes en l’ordenança del servei de clavegueram.

*Ordenança Reguladora de les Prestacions Patrimonials Públiques no tributàries aplicables a la prestació del Servei Municipal de Clavegueram de l’Ajuntament de Castellbisbal

Close Menu