Skip to main content
Segons l’informe de conjuntura de la Cambra de Terrassa sobre el 4t trimestre de 2022 i expectatives per al 1r de 2023

 

La manca de mà d’obra qualificada pren força com a factor limitador en la marxa dels negocis

 

  • L’atur es va reduir en un 3,1% el 2022, en relació amb el 2021, a la demarcació de la Cambra de Terrassa que reuneix dotze municipis
  • L’informe es va presentar al Plenari de la Cambra de Terrassa, reunit a la sala de Plens l’Ajuntament de Sant Cugat, el 28 de març, amb la benvinguda institucional per part de l’Alcaldessa Il·lma. Sra. Mireia Ingla i el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Pere Soler, acompanyats per la Sra. Elena Vila, Tinenta d’Alcaldia de Promoció Econòmica. 
  • L’enquesta entre els membres del Ple destaca les necessitats d’agilitzar les llicències i modernitzar els polígons industrials

Terrassa, 29 de març 2023 – En el Plenari de la Cambra de Terrassa, reunit a l’Ajuntament de Sant Cugat, es va presentar ahir, 28 de març, l’informe trimestral de conjuntura econòmica sobre el 4t trimestre de 2022 i expectatives per al 1r trimestre de 2023, elaborat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa. Entre les conclusions destaca com la falta de mà d’obra qualificada pren força com a factor limitador en el creixement dels negocis, pel darrere de la feblesa de la demanda. L’informe recull també com l’any 2022, tot i baixar lleugerament les contractacions, es va reduir l’atur en un 3,1% en relació amb el 2021, situant-se en percentatge i en el conjunt de la demarcació en un 10% .

L’estudi, elaborat  pel Servei d’Estudis Econòmics de la Cambra de Terrassa, incorpora des de l’any 2021 una enquesta entre els quaranta-cinc membres del Plenari de l’entitat. Del panell d’opinió corresponent al present informe i la pregunta dels principals temes a demanar als nous consistoris quer es constituiran a partir de les eleccions de maig, destaca la necessitat d’agilitzar les llicències, amb un 51,5% de les respostes. Segueix la necessitat de millora i modernització dels polígons industrials amb un 45,5% de les respostes. I, en tercer lloc, entre les demandes expressades pel Plenari se situa el suport al comerç local, amb un 39,4%.

Factors limitadors dels negocis

L’informe de conjuntura econòmica mostra com la manca de mà d’obra qualificada es perfila de forma progressiva, en els darrers tres exercicis (2020, 2021, 2022), com un dels principals factors que limiten la marxa dels negocis. Un 29,2% de les empreses consultades l’han destacat durant l’any 2022. Aquest criteri marca una clara tendència a l’alça, d’un 19%, en relació amb l’any 2020 i se situa com el segon aspecte més determinant en el creixement dels negocis.

Amb tot, el primer factor limitador del creixement empresarial continua sent la feblesa de la demanda, indicador assenyalat pel 32% de les empreses. Cal remarcar que és significativa la davallada d’aquest factor que durant l’any 2020 era assenyalat pel 60,2% de les empreses, i per un 41,6% el 2021. Es fa palesa, doncs, la tendència a la baixa d’aquest factor, l’impacte del qual es redueix a la meitat en tres exercicis. En tercer lloc, com a factor limitador es manté l’augment de la competència ,amb un 27,4 % de les respostes.

 Evolució del clima empresarial

El clima empresarial patia una notable davallada en el 4t trimestres de 2022 i manté aquesta percepció de cara al primer trimestre de 2023. Aquest indicador s’extreu sobre una mostra representativa d’empreses de la demarcació enquestada per l’IDESCAT i amb enquestes realitzades entre el 15 de desembre de 2022 i el 12 de gener de 2023, ambdós inclosos. L’informe conclou que  “l’indicador sobre la marxa dels negocis evoluciona a la baixa durant dos trimestres consecutius i s’espera que pugui seguir aquesta tendència el pròxim”.  L’enquesta mostra un descens de les respostes positives en 5,3 punts percentuals.

Amb tot, sobre l’evolució del clima empresarial el resultat de l’enquesta efectuada entre els membres del Plenari mostra una percepció més positiva. Així doncs, un 45,5% dels enquestats opina que l’evolució del seu sector ha estat positiva durant el darrer trimestre, davant del 18,2% per cent que indica que l’evolució ha estat negativa. Un 36,4%, dels enquestats manté que la  situació per al seu sector ha estat d’estacament.

Seguint amb el panell d’opinió als membres del  Plenari, sobre les expectatives per al pròxim trimestre, un 48,5% dels enquestats indiquen que l’evolució serà positiva per al seu sector; un 39,4 % considera que serà d’estacament, i un 12,1% opina que la marxa general de l’activitat del seu sector serà negativa. Finalment, cal indicar que les expectatives positives també es basen, principalment, en l’evolució esperada del mercat intern, amb el 75% de les respostes.

L’atur baixa un 3,1% interanual

L’any 2022 es tancava amb 22.178 persones en situació d’atur. Aquesta xifra suposa una taxa del 9,92% d’atur a la demarcació de la Cambra de Terrassa i suposa una reducció de l’atur d’un 3,1 % en relació amb el desembre de 2021. Per informacions avançades pels dos primers mesos d’enguany l’atur a la demarcació s’ha situat un xic per sobre i se situa en un 10%.  Per sectors, el de serveis és el que aportava més atur al total: un 67,9%  i 15.046 persones. La indústria aportava un  14,1%, 3.115 persones , i  la construcció un 9,4%, 2.093 persones. Pel 8,1% restant del total de persones aturades, 1.795, no havien tingut ocupació anterior.

La població activa de la demarcació de la Cambra de Terrassa és de 223.507 persones, segons l’última dada de l’Enquesta de Població Activa de setembre de 2020.

dic-22

Variació mensual % Variació anual % Població activa
Set 2020

% població activa

Taxa d’atur estimada
dic-22
Castellbisbal

510

-1.2%

-2.1%

6,085

2.7%

8.38%

Gallifa

<5

n/a

n/a

78

0.03%

n/a

Matadepera

167

-4.6%

-4.6%

3,910

1.7%

4.27%

Olesa de M

1,180

-0.3%

-5.4%

11,159

5.0%

10.57%

Rellinars

45

0.0%

28.6%

308

0.1%

14.61%

Rubí

4,381

-2.1%

-6.3%

37,807

16.9%

11.59%

Sant Cugat del Vallès

2,359

0.2%

-0.5%

41,805

18.7%

5.64%

Sant Llorenç Savall

104

-2.8%

-2.8%

1,019

0.5%

10.20%

Terrassa

12,757

-0.8%

-2.5%

114,026

51.0%

11.19%

Ullastrell

70

-1.4%

2.9%

922

0.4%

7.59%

Vacarisses

297

-2.9%

-5.4%

2,845

1.3%

10.44%

Viladecavalls

308

1.0%

10.0%

3,542

1.6%

8.69%

Total 22,178 -1.0% -3.1% 223,507 100.0%

9.92%

 

Menys contractació

Durant l’any 2022, la formalització de contractes es va reduir en 1,3%, en relació amb tot el 2021. L’exercici 2022 es tancava amb un acumulat per als 12 mesos de 143.375 contractes signats. En aquest sentit, l’informe de conjuntura indica que “no es va assolir el  nombre de contractes que es van formalitzar durant el 2019, amb un volum de 165.359”.  Amb tot, la conclusió de l’estudi  puntualitza que “el nivell de contractació laboral es va recuperant i s’acosta als nivells assolits durant els mesos anteriors a la declaració de l’estat de l’alarma”.

Per sectors, els serveis encapçalaven el nombre de contractes l’any 2022 amb 107.564 formalitzacions. En indústria es van registrar 26.432 contractes; en construcció van ser 9.082 contractes,  i 106 en agricultura.

També es destaca que durant el 4t trimestre de 2022, el nombre de treballadors inscrits al Règim General de la Seguretat Social era de 161.418 persones al règim general i 31.259 com a autònoms Aquestes xifres representen un augment del 5,05% i un 0,34% respectivament en relació amb el mateix període de 2021.

Desembre 2022

Variació anual

Variació Trimestral

Reg. General

Autònoms

Reg. General

Autònoms

Reg. General

Autònoms

Castellbisbal

9,795

809

9.20%

-0.25%

2.85%

2.66%

Gallifa

15

21

-6.25%

-4.55%

-6.25%

0.00%

Matadepera

1,050

1,347

2.84%

0.75%

-0.38%

-0.52%

Olesa de M

3,836

1,322

3.84%

-1.34%

4.72%

0.69%

Rellinars

49

64

-5.77%

10.34%

-5.77%

-3.03%

Rubí

21,285

4,293

3.19%

-0.12%

-0.10%

-0.16%

Sant Cugat V

57,277

9,023

5.47%

1.51% 1.53%

0.68%

Sant Llorenç S

233

171

5.91%

0.59% 0.87% 3.64%
Terrassa

61,626

12,850

4.60%

0.01% 1.54%

0.30%

Ullastrell

254

189

0.79%

-0.53% -2.31%

-2.07%

Vacarisses

1,764

520

13.15%

0.19% 1.91%

0.97%

Viladecavalls

4,234

650

5.35% -2.99% 3.67%

-0.46%

Total

161,418

31,259

5.05% 0.34% 1.50%

0.38%

 

Close Menu