Skip to main content

En la darrera reunió de l’actual mandat i en motiu del tancament de l’exercici del 2018 i aprovació dels comptes

EL PLE DE LA CAMBRA CONCLOU L’ETAPA AMB UN CONSOLIDAT MODEL DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EMPRESARIALS I REFLEXIONA DAVANT LA CONVOCATÒRIA ELECTORAL

El Ple considera indispensable que els òrgans de govern de la Cambra siguin políticament independents en l’exercici del càrrec

Durant aquest mandat prorrogat fins gairebé 9 anys l’entitat ha desplegat un intensiu pla d’acció focalitzat en el suport a les empreses i persones emprenedores

Queda lluny el model de quotes obligatòries i ara el 70% dels ingressos prové de la prestació de serveis directes, s’ha assolit un resultat operatiu positiu de l’activitat en els darrers 4 exercicis i una sòlida estructura de balanç

 

Terrassa, 26 de març de 2019. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa tanca un mandat, iniciat l’any 2010, completant la transformació d’un model d’entitat de serveis empresarials que deixa ja molt enrere l’etapa de les extingides quotes obligatòries. L’entitat està ben adaptada i té una sostenibilitat econòmica que prové de les seves pròpies capacitats de generar ingressos per serveis empresarials d’acord amb el marc legal de les cambres de comerç.

En la seva darrera sessió, el Ple sortint de la Cambra debat i reflexiona en l’actual context electoral de l’entitat.

Per una Cambra de Comerç de Terrassa independent

El Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa fa una reflexió amb la següent conclusió: Es posiciona a favor de la renovació dels òrgans de govern de la institució i del seu projecte estratègic de gestió, dins del procés electoral de posta al dia de l’entitat en el marc de les eleccions camerals iniciades a Catalunya.

En aquest sentit, es manifesta des del màxim Òrgan de Govern que, cap persona és imprescindible però tots/es els/les empresaris/es són necessaris/es per donar suport a la Cambra i, per fer-ho possible, és indispensable que els seus òrgans de govern siguin políticament independents en l’exercici del càrrec; neutrals en el seu posicionament i sempre al servei de les empreses de la demarcació i de la promoció econòmica del seu àmbit territorial, d’acord amb les directrius de l’Administració Pública tutelant amb competències en matèria de cambres de comerç. I això no és incompatible en mantenir posicions de fermesa en la defensa dels grans temes econòmics i en projectes de competitivitat de país, tot donant suport a iniciatives de consens i ampli recolzament democràtic. D’aquesta forma s’ha actuat sempre al llarg d’aquest mandat cameral.

Les empreses i els serveis empresarials en el focus de les prioritats

En una conjuntura econòmica complexa i canviant com el que les empreses viuen en el seu dia a dia, ha estat una prioritat per al Ple de la Cambra focalitzar l’atenció a oferir serveis directes per afavorir l’adaptació i competitivitat de totes aquelles empreses que han vist en els serveis de l’entitat una oportunitat de millora de gestió i en especial de potenciar la seva internacionalització, formació o d’ampliar el seu cercle relacional.

La naturalesa d’entitat de dret públic de la Cambra no és incompatible en aportar valor directe a les empreses que utilitzen els seus serveis, sinó al contrari, doncs la inexistència d’un finançament recurrent requereix d’una efectivitat en els serveis, concórrer en competència a les convocatòries de programes de promoció empresarial, i alhora defensar els interessos generals del conjunt de les empreses en aquells grans projectes i necessitats de desenvolupament territorial.

Tancament de l’exercici 2018 i balanç de les activitats

El Ple de la Cambra deixa un model de gestió per a l’entitat que s’ha traduït en un tancament d’exercici 2018 amb resultat econòmic final de superàvit, havent assolit ja des del 2015 sostenir un resultat operatiu (EBITDA) positiu. Actualment la Cambra doncs, té una sòlida estructura de balanç, culminant un procés de reestructuració i adaptació de l’entitat d’acord amb les directrius introduïdes en la legislació de cambres de comerç aprovada en el 2014.

La Cambra aporta una oferta de serveis i activitats que combina el coneixement propi dels processos de millora de la competitivitat empresarials -i en especial de la internacionalització- col·laborant quan és precís amb experts i formadors, per aportar solucions de gestió empresarial. Aquest model és compatible amb realitzar una tasca de posicionament de defensa dels temes relacionats amb la competitivitat de la demarcació territorial de la Cambra.

Actualment, del total d’ingressos que obté la Cambra de Terrassa, el 70% prové de serveis i activitats adreçades directament a les empreses usuàries, un 15% de la concurrència a programes europeus i clients institucionals i el 15% restant, de programes públics per a les cambres de comerç gestionats per entitats supra-camerals.

Una sostinguda i creixent activitat desenvolupada en el transcurs dels darrers nou anys ha estat molt ben acollida per un ampli sector del col·lectiu d’empreses, que qualifiquen amb un 8,75/10 la qualitat dels serveis i amb un 9/10 la qualitat de l’atenció al client, formen part dels factors que expliquen l’èxit de la implementació del nou model de gestió i de cultura cameral.

En el període de mandat dels actuals òrgans de govern de la Cambra de Terrassa, l’entitat ha desplegat un intensiu pla d’acció que ha comportat, entre altres, la creació de més de 1.000 noves empreses, més de 5.000 oportunitats de negoci internacionals a través de les més de 70 missions comercials que han comptat amb la participació de 575 empreses, 740 accions formatives per a més de 2.200 empreses, més de 400 empreses que han rebut assessorament directe en l’àmbit jurídic internacional, més de 87.000 tramitacions de gestió administrativa internacional, a més a més de 3.500 tramitacions en ambaixades i consolats, més de 225 diagnòstics individuals de gestió i innovació per a establiments comercials i 36.000 serveis de certificació digital, finestra empresarial única i informació comercial. Especial atenció mereix també l’acció d’intermediació de l’entitat cameral per a la obtenció de subvencions i estalvi fiscal per un valor de 45 milions d’euros per a inversions empresarials en R+D+i per a un col.lectiu de 70 empreses de la demarcació. Així mateix, destaca el lideratge o la implicació activa de la Cambra en un total de 20 projectes internacionals en els àmbits de la formació professional, l’emprenedoria i la internacionalització, així com l’execució del pla de garantia juvenil que ha comptat amb un total de 200 empreses adherides i pel qual un total de més de 1.000 joves han estat formats directament per l’entitat cameral.

L’activitat de la Cambra en l’àmbit dels serveis directes d’assessorament i formació a les empreses, ha anat acompanyada d’una constant activitat de promoció econòmica i de seguiment permanent de factors de competitivitat territorial com són els plans d’industrialització, la fiscalitat i les infraestructures, així com el desenvolupament d’accions de representació i d’estudis tècnics de la conjuntura econòmica de la demarcació i el clima de confiança empresarial i l’anàlisi de l’oferta i la demanda de superfície comercial a la comarca del Vallès Occidental.

Convocatòria electoral i renovació dels òrgans de govern

La publicació del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 2 d’agost de 2018 va donar el tret de sortida a les eleccions dels nous òrgans de govern de les entitats camerals. El desplegament d’aquesta normativa ha permès desbloquejar el procés de renovació de les cambres de comerç catalanes paralitzat des del 2014 per circumstàncies de caràcter administratiu i reprendre el procés electoral amb la publicació de la resolució EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d’eleccions publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació sobre la convocatòria electoral i renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Terrassa es pot consultar a https://www.cambraterrassa.org/proces-electoral/

Llegir la notícia completa (PDF).

Close Menu