Troba el teu curs

L’oferta formativa de la Cambra es complementa amb aquests cursos previstos. Trobes el que t’interessa? Contacta amb nosaltres i indica’ns quan t’agradaria fer-lo.

Cursos pendents de data d'inici. Contacta'ns!

El Comerç Exterior en 50 Documents

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Fluxos documentals de les operacions de comerç exterior. Circuits i elements personals que hi intervenen.
2. Documents de producte. Anàlisi i complementació.
3. Documents de transport. Anàlisi i complementació.
4. Documents de duanes i de liquidació d’impostos. Anàlisi i complementació.
5. Documents financer – bancaris. Anàlisi i complementació.
6. Altres documents relacionats.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió dels Costos del Transport Internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1.Gestió de costos del transport internacional marítim: documentació (B/L, B/L express) i anàlisi de costos (nòlit, recàrrecs (CAF, BAF, ISPS…) i despeses (THC, Inland…).
2.Gestió del transport aeri internacional: documentació (AWB) i anàlisi de costos (nòlit, tarifes IATA, recàrrecs i despeses).
3.Gestió del transport internacional per carretera: documentació (CMR) i anàlisi de costos (nòlit i despeses).
4.Casos pràctics: Càlcul de costos del transport internacional marítim, aeri i carretera.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió Econòmica i Documental del Transport Internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1.Gestió del transport internacional marítim i multimodal: agents, règims, documentació (B/L, FBL, FCT, FCR..) i costos (nòlit, recàrrecs i despeses).
2.Gestió del transport aeri internacional: agents, règims, documentació (AWB) i costos (nòlit, recàrrecs i despeses).
3.Gestió del transport internacional per carretera: agents, règims, documentació (CMR) i costos (nòlit i despeses).
4.Assegurança del transport internacional: riscos, cobertures, documents, costos i gestió de sinistres.
5.Activitats pràctiques.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Formes de pagament internacional. Operativa i negociació

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Introducció a la gestió dels riscos econòmics
– Formes per controlar el risc econòmic
– Formes de cobrament segons el tipus de risc

2. Formes de pagament i cobrament
– Swift
– Xecs, pagares, lletres<
– CAD, COD
– Crèdit contingent (Stand By ISP98)
– Avals i garanties

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Fiscalitat Internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
Bloc 1: Fiscalitat en la venda internacional de productes i serveis
1. Àmbit d’aplicació.
2. Fet imposable: entregues de béns i prestacions de serveis.3. Entregues de béns en l’àmbit internacional.
a)Adquisicions intracomunitàries.
b)Importacions.
c)Exportacions.
4. Prestacions de serveis en l’àmbit internacional.<5. Obligacions fiscals.
ROI.
a)Registre comptable.
b)Obligacions formals en factura.
c)Liquidacions periòdiques.
d)Intrastat.
6. Novetats.
a)Nou règim de l’IVA de l’e-commerce de 2021.
b)Nou sistema de finestreta única per als serveis UE de 2021.
c)Impacte en el Sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) de les operacions de tràfic internacional de béns i serveis.
d)Brexit: impacte de l’IVA del comerç internacional.

Bloc 2: Fiscalitat internacional i Tributació directa
1.El tractament fiscal de les rendes obtingudes en altres països. L’obtenció de beneficis en altres països derivada de processos d’internacionalització i la seva consideració de l’Impost sobre Societats a Espanya.

a)Els convenis de doble imposició.
b)Obtenció de beneficis empresarials sense Establiment Permanent.
c)Obtenció de beneficis empresarials amb Establiment Permanent.
d)Altres rendes: cànons, interessos, dividends, guanys de capital.
e)Deduccions de quota per evitar la doble imposició internacional.
f)Els preus de transferència.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Negociació internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Preparació de la negociació internacional.
2. Desenvolupament de la negociació internacional.
3. Tècniques de negociació internacional.
4. Consolidació de la negociació internacional.
5. Estils de negociació internacional.
6. Protocol internacional.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Convenis de Doble Imposició i Preus de Transferència

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Convenis per evitar la doble imposició. El model de Conveni OCDE i el Conveni multilateral.
2. Normativa de la UE i la jurisprudència del TJUE en matèria fiscal.
3. Aspectes sobre fiscalitat internacional de la Llei de l’Impost de societats i la Llei de L’Impost sobre No Residents.
4. Preus de transferència: aspectes materials i formals.
5. Les accions BEPS.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Tinc presència a l’estranger mitjançant establiment permanent si tinc un agent o un distribuidor? Quines són les seves conseqüències?

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Què és un establiment permanent?
2. L’article 5 del Model de Conveni de Doble Imposició de l’OCDE: el lloc fixe de negocis i l’agent independent.
3. La realització d’activitats en l’exterior i el possible risc d’Establiment Permanent.
4. Conseqüències de l’existència d’Establiment Permanent a l’exterior.
5. Tendències actuals
.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Taller d’iniciació a l’exportació

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. L’empresa davant la globalització.
2. Què és exportar?
3. Elecció  de mercats.
4. Els canals de venda.
5. L’argument de valor.
6. Conceptes bàsics de la internacionalització.
7. Suport institucional a les exportacions.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Logística Internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Contracte de compravenda internacional. Incoterms
2. Introducció al transport.
3. Transport Marítim.
4. Transports terrestre i aeri.
5. Assegurances de transport.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Quines Oportunitats Fiscals i d'Optimització ens ofereixen el Processos Duaners

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1.- Punt de partida. Els elements claus de la gestió duanera: classificació, valor i origen de mercaderies.
2.- Visualitzar les compres i vendes a nivell global sota la visió de l’origen de les mercaderies com a factor de competitivitat. Autoritzacions que simplifiquen processos: REX i Número d’Exportador autoritzat.
3.- Els règims especials: dipòsit, importació temporal, perfeccionament i trànsit.
4.- Les oportunitats de la figura de l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i la simplificació dels registres a través de la inscripció del registre del declarant.
5.- Fiscalitat: sol·licitud de l’IVA diferit.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

L’e-mail màrqueting. Taller pràctic de creació de newsletters i butlletins

Àrees: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Tecnologies

Temari:
1. Com obtenir e-mails de gent que no ha visitat mai el nostre lloc web.
2. Com obtenir l’e-mail de la gent que visita el nostre lloc web.
3. Què és spam i què no és spam.
4. Com es poden passar els filtres antispam.
5. Com funciona la “Llei de Protecció de dades” en relació a l’e-mail màrqueting.
6. Com podem realitzar un butlletí d’èxit.
7. Quines eines tenim per enviar el butlletí.
8. Quan és el millor moment per enviar un e-mail.
9. De quins ratis d’obertura i reactivitat hauríem de gaudir.
10. Com controlar el retorn de la inversió.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Curs avançat de posicionament als cercadors

Àrees: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Tecnologies

Temari:
1. Quins són els objectius del posicionament natural.
2. Com funcionen els cercadors. Diferència entre els cercadors actuals i els anterior a l’any 2000.
3. Com podem indexar les nostres pàgines ràpidament.
4. Com funciona l’algoritme que ordena els resultats de Google. El PageRank, la densitat i la prominència.
5. Què no hem de fer per intentar millorar el nostre posicionament.
6. La web 2.0 i el posicionament als cercadors.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Automatització dels processos de venda

Àrea: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Teconologies

Temari:
1.Introducció al concepte d’embut de conversió.
2.Tractament de les dades comercials a l’empresa.
3.Creació de sistemes que es puguin automatitzar.
4.Introducció als Chatbots.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Visites comercials

Àrea: Comercial i màrqueting

Temari:
1. El màrqueting avui.
2. Rol del comercial i competències.
3. La visita comercial.
4. La negociació i el tancament de la venda.
5. Sistematització de la gestió de la relació amb els clients.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Comunicació i atenció al client

Àrea: Comercial i màrqueting

Temari:
1.Comunicació interpersonal: Tracte amb el client
2.Processos de comunicació en l’acollida
3.Actituds davant el client.
4.Gestió de les queixes i reclamacions en el procés de millora contínua.
5.La comunicació telefònica.
6.La comunicació a través del correu electrònic.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Com parlar en públic. Tècniques de presentació

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1. Concepte de parlar en públic.
2. Planificació i preparació.
3. Comunicació no verbal.
4. Comunicació verbal.
5. El guió.
6. Tècniques d’autocontrol emocional.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Direcció i conducció de reunions efectives

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1. Introducció.
2. Què és una reunió?
3. Elements d’una reunió.
4. Tipus de reunions.
5. Objectius formals.
6. Objectius encoberts.
7. Fases de la reunió.
8. El paper del conductor.
9. Dirigir i mar.
10. La importància del grup.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Autoorganització i Creativitat amb Mapes Mentals

Àrea: Habilitats Directives

Temari:
1a Sessió
1. Principis i elements fonamentals.
2. La tècnica dels mapes mentals.
3. Les aplicacions dels mapes mentals. Exemples pràctics i treball en grup.

2ona Sessió
1. Aplicacions dels mapes mentals. Treball individual.
2. Software específic per a mapes mentals. Diferents softwares de suport.
3. El programa XMind. Exemples pràctics d’aquest software.
4. PPA (Pla personal d’acció)

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

SII: Aspectes Pràctics i Qüestions Controvertides després de dos anys d’aplicació

Àrea: Econòmica i Financera, Fiscal i jurídica

Temari:
1.Terminis / freqüència d’enviament.
2.Període de liquidació.
3.Interacció SII i deduïbilitat de l’IVA suportat.
4.Camp “data operació”.
5.Factures rectificatives.
6.Factures rectificatives a efectes del SII.
7.Subministrament de determinades operacions controvertides.
8.Importacions.
9.Facturació per destinatari.
10.Validacions del SII.
11.Formes d’enviament dels registres.
12.Contrast d’informació.
13.Simplificacions.
14.Procediments de comprovació.
15.Sancions.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Formació de Formadors

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1.La programació de la formació.
2.Recursos del formador.
3.Estratègies de motivació.
4.Recursos i mètodes didàctics.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

KPI'S El què no es mesura bé, no es gestiona

Àrea: Gestió empresarial

Temari:
1.Pressa de conciència & sentit d’urgència.
2.La nostra realitat actual (individual i empresa): Situació “AS IS”.
3.Els objectius i la seva mesura.
4.El “business case” per a la mesura.
5.Eines i utilització: Indicadors i KPI’s (Key Performance Indicators).
6.Gestió Visual (PVD’s).
7.Benchmarking amb altres.
8.Com canviar: Del “AS IS” al “TO BE”.
9.Millora contínua i seguiment periòdic.
10.Cas pràctic 1: Identificació Visual.
11.Cas pràctic 2: Fixació i mesura d’objectius.
12.Cas pràctic 3: Dinàmica operativa.
13.Cas pràctic 4: Millora contínua.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió integral de Magatzems i Inventaris

Àrea: Producció i logística

Temari:
1.Introducció: La Logística com avantatge competitiva.
2.Estratègies LOW COST aplicades a la Logística.
3.Gestió de la cadena logística: proveïdor-empresa-client.
4.Conceptes bàsics en la Gestió de Magatzems.
5.Sistemes d’emmagatzematge i control de mercaderies.
6.Gestió d’estocs i inventaris, anàlisi ABC i control de rotacions.
7.Optimització de la gestió del picking.
8.Ratis i índex pràctics per la Gestió de Magatzems.
9.Gestió de persones: El gran repte.
10.TIC i Automatització aplicades a la gestió de magatzems.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió Estratègica de Compres

Àrea: Producció i logística

Temari:
1.Introducció. Canvi de Paradigma “De Proveïdor a Soci”.
2.De Visió Local a Visió Global.
3.Definició de Gestió Estratègica de Compres.
4.Segmentació de Proveïdors.
5.Mètodes d’Aprovisionament.
6.Anàlisi dels Costos Associats a les Compres. Concepte de “Cost Integral”.
7.Negociació en Compres. Fases (Mètode Harvard).
8.Indicadors Globals de Gestió (KPI’s).
9.Eines per a la Gestió Estratègica de les Compres.
10.Impacte d’Internet i l’e-commerce en els processos de Compres.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Lean. Eina de millora contínua

Àrea: Producció i Logística

Temari:
1. Introducció
2. Mudes
3. Cronometratge.
4. 5S.
5. TPM.
6. KPI.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32