Skip to main content

Convocatòria programa Xpande digital 2024

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

La Cámara de España desenvolupa juntament amb les Cambres de Comerç territorials, el programa Xpande Digital per ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital orientat a la seva internacionalització en un mercat exterior concret, oferint a les empreses tant l’assessorament especialitzat com les ajudes econòmiques necessàries per posar en marxa aquest pla.

El Programa Xpande Digital està cofinançat en un 40% per fons FEDER de la Unió Europea, dins del marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027, amb aplicació a tot el territori nacional.

Què és el Programa Xpande Digital?

El Programa Xpande Digital es basa en un assessorament personalitzat a la Pime en matèria de màrqueting digital internacional, orientat a un producte / servei i país prèviament seleccionat per aquesta, així com un pressupost d’ajudes per desenvolupar el pla de màrqueting digital al mercat exterior objectiu.

El Programa s’articula en les fases següents:

Fase I d’assessorament

En aquesta fase l’ empresa rebrà un servei d’ assessorament personalitzat per part dels tècnics especialistes de la Cambra de Comerç i la Cambra de Comerç d’ Espanya, en base a una metodologia comuna i homogènia dissenyada ad hoc.

Al llarg de la Fase d’ Assessorament es realitza una anàlisi del procés d’ exportació de l’ empresa i de la seva situació inicial en internacionalització digital per, posteriorment, dissenyar una estratègia d’ internacionalització digital i un Pla d’ Acció en el mercat objectiu triat per l’ empresa.

Fase II Ajuts per a la posada en marxa del Pla d’Acció

En aquesta fase les empreses rebran suport per desenvolupar les activitats incloses en el Pla d’Acció definit en la Fase d’Assessorament i enfortir el posicionament online de la Pime en el mercat exterior objectiu per al producte/servei seleccionat prèviament per la Pime. Se subvencionaran aquelles despeses incorregudes durant la implantació de l’ esmentada estratègia, incloses en la relació de despeses elegibles recollida en l’ Annex V d’ aquesta convocatòria. Queden exceptuades les actuacions dirigides a atreure clients d’ altres països al mercat nacional espanyol. Es tracta d’incentivar projectes dirigits a l’ exportació de productes/prestació de serveis a l’exterior.

En el cas de mercats de parla hispana, únicament serien elegibles aquelles despeses que no vinguin excloses en l’ Annex de despeses elegibles, i sempre que es justifiqui clarament que les despeses se centren en el mercat internacional.

El termini màxim per al desenvolupament de la fase d’ ajuts serà de 6 mesos, després de la finalització de la Fase d’ Assessorament.

A qui va dirigit el Programa?

El Programa s’adreça a petites i mitjanes empreses, segons la definició recollida a l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 , o autònom. Amb una facturació superior a 50.000€.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les comunitats de béns i les societats civils, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre. També queden exceptuades aquelles empreses que operin als sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’Annex I del Tractat Funcionament de la Unió Europea.

En el cas d’empreses que operin al sector primari, podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupin producte transformat sempre que estiguin donades d’alta a l’IAE amb activitat comercialitzadora i l’ajut s’adreci específicament a aquesta tasca comercialitzadora.

Requisits que hauran de complir les empreses per participar al programa:

Les empreses participants en les actuacions que es desenvolupin amb càrrec al Programa XPANDE DIGITAL, a més d’aquells requisits específics que es puguin establir a cada convocatòria, hauran de reunir els següents requisits:

 • Ser una petita i mitjana empresa, segons la definició de pime recollida a l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
  Tenen la consideració d’empreses les persones físiques i jurídiques que estiguin vàlidament constituïdes en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixin una activitat econòmica.
  Queden excloses d’aquesta convocatòria les comunitats de béns i les societats civils, així com les unions temporals d’empreses (UTE), associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.
  Així mateix, queden excloses les persones en situació d’autoocupació que tinguin la consideració d’autònoms societaris o autònoms col·laboradors.
 • Estar donada d’alta en el Cens de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
  Queden exceptuades aquelles empreses que operin en la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’Annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, així com a la producció primària de productes de la pesca i aqüicultura, d’acord amb les definicions recollides a l’article 2.1 del Reglament (UE) 2023/2831 de 13 de desembre de 2023.
  En el cas d’empreses que operin en la producció primària de productes exclosos en el paràgraf anterior, podran ser beneficiàries sempre que desenvolupin producte transformat, estiguin donades d’alta a l’IAE amb activitat comercialitzadora i l’ajut es dirigeixi específicament a l’esmentada activitat.
 • Tenir el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa, de conformitat amb les dades recollides en el cens.En el cas que una empresa posseeixi diverses seus o centres productius, el centre destinatari i directament beneficiari del Programa ha d’estar ubicat en algun dels municipis esmentats.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social.
 • No trobar-se culpable en cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o normativa aplicable en la matèria pròpia de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que es disposa en l’article 2, apartat 18, del Reglament (UE) Núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i conforme a la definició establerta en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisis (2014/C149/01).
 • No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o normativa aplicable en la matèria pròpia de la comunitat autònoma corresponent.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2, apartat 18, del Reglament (UE) Núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i conforme a la definició establerta en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisi (2014/C149/01).
 • Complir la norma de minimis, segons el que disposa el Reglament UE Núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13.12.2023, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L de 15.12.2023), segons el qual l’import total de les ajudes de minimis concedides a una “única empresa” no serà superior a 300.000 euros en els tres anys previs a aquesta concessió.
 • S’ha de tenir en compte la definició d'”única empresa” recollida en l’article 2.2 del Reglament (UE) 2023/2831 de 13 de desembre de 2023, segons la qual, les empreses vinculades es consideren una mateixa empresa a efectes de l’aplicació de la norma de minimis.
 • Disposar de producte/servei propi que pugui ser comercialitzable en mercats internacionals i sobre el qual s’haurà de centrar el posicionament online internacional. En cas d’empreses de serveis, aquests s’hauran de prestar a l’exterior.
 • Comptar, en el moment de presentar la sol·licitud, amb una pàgina web operativa pròpia que reculli de forma clara l’oferta de productes/serveis que pretén internacionalitzar.
 • No s’admetran enllaços a xarxes socials ni directoris d’empreses genèrics o similars en els quals es publicitin els productes/serveis, sinó que s’haurà de presentar un domini específic de propietat de l’empresa sol·licitant.
 • Tenir una xifra de negoci mínima de 100.000 € en l’últim exercici tancat.
 • Tenir una plantilla mitjana en l’últim exercici (des de l’1 de gener fins al 31 de desembre) de, almenys, 1 empleat per compte d’altri.
 • Tenir decidit un mercat exterior objectiu (a nivell país) per dissenyar i desenvolupar l’estratègia d’internacionalització digital. Totes les despeses s’hauran de destinar exclusivament al posicionament digital/comerç electrònic en el mercat internacional seleccionat i editar-se sota la marca i/o nom de l’empresa espanyola.
 • S’haurà de tenir en compte la relació de països exclosos que s’inclou en l’Annex I.
 • No seran elegibles, en cap cas, les accions dirigides al mercat nacional. En els casos en què el mercat objectiu seleccionat tingui idioma oficial espanyol, únicament seran elegibles les despeses que no vinguin excloses en l’Annex de despeses elegibles, i sempre que es pot justificar clarament que el mercat de destí és internacional.
 • Les empreses que ja haguessin participat en alguna convocatòria anterior del programa Xpande Digital, podran ser novament beneficiàries si es dirigeixen a un mercat diferent.
 • Complir la totalitat dels requisits exigits en aquesta convocatòria.
 • Els extrems enumerats anteriorment s’acreditaran mitjançant l’aportació de la documentació següent:
  • Declaració responsable del compliment de les condicions de participació (segons Annex II d’aquesta convocatòria).
  • Document acreditatiu de facturació anual (Declaració anual d’IVA de l’últim any finalitzat, o qualsevol altre document oficial, de l’últim any disponible, en el qual es pugui comprovar el compliment de la facturació requerida).
  • Informe de plantilla mitjana de treballadors en alta, de la TGSS, en el període 01-01-2023 a 31-12-2023.
  • DNI del sol·licitant (en cas de persona física) o DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients (en cas de persona jurídica).
  • En el cas de persones jurídiques:
   • Poder de representació de la persona que presenta la sol·licitud (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l’empresa).
   • Targeta d’Identificació Fiscal de l’empresa.
  • En el cas de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, l’empresa autoritza la Cambra de Comerç a realitzar la consulta telemàtica de la seva situació amb AEAT i Seguretat Social, a efectes de la Llei General de Subvencions, conforme al que disposa l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en l’article 2.4 de l’Ordre de 18 de novembre de 1999 per la qual es regula el subministrament d’informació tributària a les administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions, així com els supòsits contemplats en l’article 113.1 (actual article 95.1) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Aquesta autorització s’atorga, exclusivament, als efectes del reconeixement, seguiment i control dels requisits establerts en programa objecte de la present sol·licitud, podent ser revocada, en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a la Cambra de Comerç.

Quin és l’import de l’ajut?

La quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 2.140,0 €, sobre un pressupost màxim elegible de 5.350 € (5.000 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats), que serà pre-finançat en la seva totalitat per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrònica dins el termini establert: des de les 9:00 h del 27 de maig de 2024  fins les 14:00h del dia 20 de juny.

Convocatòria Xpande Digital 2024

Sol·liciteu més informació:

Montse Llimós |  mllimos@cambraterrassa.org
Ignasi Cuello |  icuello@cambraterrassa.org

93 733 98 33

Close Menu