Skip to main content

COMISSIÓ D’ECONOMIA CIRCULAR, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT DEL CGCC


Ramon Talamàs, President de la Cambra de Comerç de Terrassa

Just quan des del Departament de Comunicació de la Cambra m’han demanat escriure l’opinió per a aquest butlletí, estava preparant la meva intervenció a la pròxima reunió de presidències de les cambres catalanes i he estimat convenient explicar com ens estem organitzant, seguint una anterior opinió en la qual vaig informar de l’elecció del president de la Cambra de Girona, Sr. Jaume Fàbrega, com a nou president del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC).

El Plenari del Consell està format per vint-i-sis membres, nomenats dos per cadascuna de les cambres. Per a alguns temes els vots són ponderats i per a uns altres, bàsicament els de caràcter representatiu com és l’elecció del president o presidenta, cada cambra té un únic vot. Estatutàriament, per sota del Plenari i com a òrgan executiu, hi trobem un Comitè de sis cambres en el qual ha d’estar-hi present un mínim d’una cambra per província, esquema que recurrentment s’ha plasmat amb l’elecció de les cambres de les quatre capitals, i per als dos restants llocs, s’han anat elegint una cambra de les anomenades petites i una de mitjana. En els últims mandats, la Cambra de Sabadell ha ocupat aquesta plaça a l’executiu.

També hi ha un òrgan consultiu format pels presidents i presidentes de les tretze cambres, que en l’actual mandat està en molts camps suplint el debat del Comitè Executiu, malgrat que estatutàriament, com he assenyalat, és aquest l’estament decisiu. Aquesta circumstància deriva de l’acord al qual vàrem arribar a l’inici del mandat, tot esperant el disseny definitiu que ens havia d’aportar la nova Llei de cambres catalanes, avui en dia encara pendent.

Operativament, i és aquí on volia centrar l’opinió, el CGCC ha organitzat diverses comissions de treball per tal de guanyar efectivitat i poder analitzar i treballar en els molts fronts que es mouen en l’entorn de l’activitat socioeconòmica, evitant duplicitats i emprant tots els recursos globals d’una manera eficient. La nostra Cambra lidera la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat amb la col·laboració de les cambres de Manresa, Tortosa i Valls. No se’ns escapen les complexitats i a cops dificultats operatives de les comissions, però, amb el suport dels equips professionals, puc afirmar que aquesta comissió està fent feina de manera recurrent al servei de totes les empreses de Catalunya.

Només a tall d’exemple, informar que d’aquí a pocs dies, el CGCC publicarà i elevarà al Govern i al Parlament un manifest sobre el greu dèficit en la generació d’energies renovables, fruit d’una anàlisi de la situació amb els sectors implicats que va portar a una sessió telemàtica anomenada Territori, Turisme i Transició Energètica, en la qual van intervenir representants de tots els sectors. També, darrerament s’està treballant en un conveni amb una important empresa de tractament de dades per analitzar els problemes de ciberseguretat i explorar solucions per a les pimes, conjuntat amb una anàlisi de quin tractament conjunt de dades podria ajudar el comerç local. Pel que fa a l’economia circular, fa uns mesos vàrem organitzar unes jornades sobre la descarbonització de la indústria, amb una molt notable assistència. Així mateix,  recurrentment mantenim reunions amb la Direcció General d’Indústria per coordinar accions i evitar duplicitats.

Finalment, vull informar que aquesta comissió ha presentat cinc projectes a diferents memòries d’interès obertes pel Govern Espanyol per recollir necessitats per dissenyar el programa de resiliència al qual aniran destinats els ja famosos i esperats fons Next Generation EU. Aquests seran objecte d’una pròxima opinió.

Close Menu