Skip to main content

La signatura digital, clau de futur per a les tramitacions davant les administracions públiques

Per tal d’avançar cap a una administració sense paper, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC de 20 de febrer de 2019 es va publicar l’Ordre PDA/20/2019, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica.

Aquesta Ordre determina les condicions de l’obligatorietat en l’establiment d’una relació electrònica entre les entitats i l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic institucional.

D’aquesta manera, es promou una millora en l’eficiència i l’eficàcia dels procediments administratius, impactant així  sobre l’activitat econòmica empresarial.

Estan les persones jurídiques obligades a tramitar de forma electrònica?

Des del passat dia 21 de febrer de 2019, les entitats amb i sense personalitat jurídica que volen tramitar amb  l’administració autonòmica ho han de fer per mitjans electrònics. Malgrat això, és important destacar que aquesta és una obligació que s’està implementant  de forma progressiva ja que, actualment, la Generalitat es troba en procés d’ampliació gradual del nombre de tràmits que es realitzen exclusivament per internet.

Quin és el sistema de notificacions establert?

Al mateix DOGC de 20 de febrer, es publica també l’Ordre PDA/21/2019, relativa al sistema de notificació electrònica de l’Administració de la Generalitat. S’estableix en aquesta Ordre, com a sistema de notificació, la compareixença telemàtica de la persona interessada en la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Com m’identifico electrònicament davant l’Administració?

Molts dels serveis electrònics de la Generalitat requereixen identificació i, en aquest sentit, són vàlids els certificats digitals que ofereixen els diferents prestadors qualificats. Entre els certificats digitals vàlids trobem els certificats digitals d’AC Camerfirma, S.A, certificadora que opera a través de les Cambres de Comerç. Les operacions realitzades amb el certificat digital de Camerfirma garanteixen la identitat de l’emissor i la integritat i confidencialitat de la informació.

Davant d’aquest fet, la Cambra, mitjançant la plataforma Camerfirma, ofereix a totes les empreses i autònoms de la demarcació Certificats Digitals, en menys de 24 hores, adaptats per tramitar, entre d’altres, davant de les administracions públiques de tot l’Estat. Hi ha un ventall de certificats específics segons les necessitats, com ara els de Persona Física, Persona Representant davant les Administracions Públiques, Persona Representant o el de Factura Electrònica; tots ells s’ofereixen amb les garanties de qualitat i seguretat  més exigents del mercat actual.

Per a més informació sobre la signatura digital

O contacta’ns!

tramitacions@cambraterrassa.org

Close Menu