Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
10 març
Finalització:
24 març
Horari:
9:30 - 13:30
Cost:
225€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Finances per a no financersOBJECTIUS:
Facilitar els coneixements necessaris a aquelles persones que, sense responsabilitat financera directa, han d’utilitzar i tenir en compte conceptes econòmics i financers, en qualsevol de les funcions d’una pime, i que, per tant, han d’entendre i saber com transcendeixen les seves actuacions en aquesta àrea.

DESTINATARIS:
– Directius i professionals no financers de pimes que desitgin familiaritzar-se amb els conceptes bàsics relacionats amb la gestió financera de l’empresa.
– Professionals de departaments d’administració de pimes que, tot i portar temes comptables, vulguin adquirir una formació més sòlida sobre la gestió financera a l’empresa.

TEMARI:
1. Introducció de conceptes financers.
– Estudi de l’estructura del Balanç. Comptabilitat vs Finances, les dos cares d’una mateixa moneda.
– Classificació de les partides d’actiu i passiu amb el seu significat.
– De què depèn l’Actiu d’una empresa?
– De què depèn el Passiu d’una empresa?
– La importància de la mida adequada de l’actiu d’una empresa.
– Què és el Patrimoni Net d’una empresa? Principals partides que el composen. Què són les reserves? Diferents tipus de reserves (Reserva legal i Reserva voluntària).
– El compte de resultats; detall i explicació de les principals partides.
– Inversions en Actiu Fixe i la seva amortització. El valor residual.
– L’amortització. Definició de criteris d’amortització, aspecte financer de l’amortització.
– Similituds i diferències entre un Préstec i Crèdit. Quan s’ha d’utilitzar cadascun d’aquests dos sistemes de finançament?
– El préstec participatiu: què és i com impacte en el balanç.
– Formes de retornar un préstec (sistema francès, sistema alemany i sistema americà).

2. Anàlisi Financer d’una empresa.
– Principals ratis a curt/llarg termini (disponibilitat, acid test, liquidesa, endeutament, qualitat del deute, deute respecte a resultats, etc.).
– Rendibilitat financera vs rendibilitat econòmica. Ratis de rendibilitat (ROE, ROI). Rendibilitat sobre les vendes.
– Resultats vs Tresoreria. Cash Flow i “Free Cash Flow”.
– Generació i utilització de la tresoreria. Com s’ha d’actuar per tenir un Pool bancari eficient.
– Ingressos i despeses vs cobraments i pagaments. Períodes de cobrament, nivell d’existències, períodes de pagament. El període mig de maduració vs el període de maduració financera.
– Diferent composició de l’Actiu i Passiu corrent segons l’empresa sigui fabricant o distribuïdora.
– Apalancament financer i els seus efectes en el càlcul del ROE.
– Càlcul del punt mort d’una empresa. Marge de seguretat.

3. Interpretació de la informació financera.
– Consistència i utilitat de la informació financera disponible a l’empresa per a entitats bancàries, proveïdors, companyies de classificació de risc i Agència Tributària.
– Planificació financera a tres anys a través de l’estimació del Compte de Resultats, Balanç i Pla de tresoreria en base a les dades històriques de l’empresa.
– Utilitat de les auditories. Interpretació adequada de l’opinió dels auditors.
– Informes d’Auditoria. Tipus d’Opinió i Paràgraf d’Èmfasi.
– Exemples pràctics a través dels comptes anuals d’una empresa.

PROFESSORAT:
Sr. Josep Zaragoza. Llicenciat en Ciències Econòmiques, Màster en Economia i Direcció d’empreses. Director d’Anàlisi Financer d’Arbora & Ausonia. Director Financer de La Sirena Alimentació Congelada. Assessor d’empreses i Interim Manager.

Sr. Armand Bover. Llicenciat en Ciències Econòmiques, professor i pèrit mercantil. Director de Control i planificació econòmica d’empreses del Grup Agroalimen i Procter & Gamble. Director financer de Grupo General Electric. Family Officer.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
12 hores.
10, 17 i 24 de març de 2021.
De 9:30 a 13:30 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 180 euros.
Preu venda públic: 225 euros.

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa

Descarrega’t el programa AQUÍ

  Inscriu-te

  Cal omplir tots els camps marcats com (*)
  Curs
  Data inici
  Data final

  Identificació de l'alumne/a

  Nom i cognoms (*)
  D.N.I./N.I.F. (*)
  Data de naixament (*)
  Telèfon (*)
  E-mail (*)

  Facturació

  Raó social
  N.I.F./C.I.F.
  Adreça
  Municipi
  Codi postal
  Telèfon
  E-mail
  Persona de contacte

  Dades de l'alumne

  Càrrec (*)
  DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
  Àrea de treball (*)
  DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

  Com ha rebut la informació?

  Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
  Xarxes socials (indicar)

  Dades del pagament

  Import (*)
  Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

  Inscripció

  CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
   • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
   • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

  Contacta amb Formació:
  formacio@cambraterrassa.org
  93 733 98 31 / 93 733 98 32